Пресконференция на "Балдим-Федерн" ООД - обява

Пресконференция на „БАЛДИМ-ФЕДЕРН“ ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

Фирма „Балдим-Федерн“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент”.

Във връзка със стартиране на изпълнението на дейностите по проекта, той ще бъде представен на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 16 февруари 2016 г. (вторник), от 13:00 ч., в гр. Априлци, ул. „Стара планина“ № 57, административна сграда на „Балдим-Федерн“ ООД.

Поканени да присъстват на пресконференцията са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – Ловеч (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

„Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент”по договор BG16RFOP002-2.001-0228-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балдим-Федерн” ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |