Кой (и защо) иска да „яхне” обществените поръчки?

* Кратка справка в интернет показва, че Захари Велев и Даниел Сираков „не са откриватели на велосипеда”
 
инж. Васил Радойчевски
В Общинския съвет

Авторът инж. Васил Радойчевски е общински съветник от групата на БСП, първи мандат и е член на постоянните комисии по „Бюджет, финанси и икономика” и „ТСУ и инвестиционна политика”.

СЪГЛАСНО действащото законодателство възложител на обществените поръчки в общината е нейният кмет. За всеки конкретен случай той назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, членове на която са негови служители или външни експерти от списъка на Агенцията по обществени поръчки.

НА ТРЕТОТО заседание на троянския Общински съвет (ОбС) Захари Велев, общински съветник от листата на ДПС, предложи в заседанията на тези комисии да участват общински съветници. Кметът на община Троян Донка Михайлова изказа мнение за незаконосъобразност. Със 17 гласа „за” на обединеното мнозинство (ГЕРБ, „Избор за Троян”, ДПС и ВМРО) Общинският съвет взе решение №11/26.11.2015 г., с което задължи кмета на община Троян при провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) да кани за участие с право на съвещателен глас общинските съветници Петко Пенков (ГЕРБ), Димитър Пиронков („Избор за Троян”), Даниел Сираков (ВМРО) и Захари Велев (ДПС).

ПРЕДИ ЧЕТВЪРТОТО заседание кметът на общината върна за преразглеждане горното решение и предложи то да бъде отменено като незаконосъобразно. Бе приложена съответна юридическа обосновка. Всички постоянни комисии в ОбС, които разгледаха предложението на кмета, се съгласиха с незаконосъобразността на споменатото решение №11/26.11.2015 г. На четвъртото заседание вносителят на предложението Захари Велев апелира за отмяна на споменатото решение.

НО ВЕДНАГА последва ново предложение от Даниел Сираков, общински съветник от листата на ВМРО, което с 16 гласа „за” на обединеното мнозинство се превърна в решение №25/17.12.2015 г. То гласи: „Общинският съвет предлага на кмета на община Троян при определяне състава на комисия за провеждане процедура по обществени поръчки в състава й да бъдат включвани до трима общински съветници, по предложение на председателя на Общинския съвет, конкретно за всяка комисия”.

СПОРЕД съветници със стаж това е първият опит за участие на представители на Общинския съвет в процедури по обществени поръчки в Троян. Кратка справка в интернет показва, че Захари Велев и Даниел Сираков „не са откриватели на велосипеда”. Подобни опити с благата цел „за осигуряване на прозрачност на обществените поръчки и ефективност на изразходваните средства” са правени и в други общини.

ПОДОБНО решение през 2008 г. е приел Общинският съвет на гр. Брезник (реш. №50/15.04.2008 г.). Кметът на общината е поискал правно становище от Института за правни анализи и изследвания. То е изготвено от Петър Бакърджиев, експерт по обществени поръчки. Според това становище общинските съветници не могат да участват в комисии по ЗОП. Нещо повече - недопустимо е тяхното участие дори в публичната част на процедурата, когато се отварят офертите на участниците в нея. С аналогично решение от 2010 г. Общинският съвет в Раднево прави опит да се намесва в процедурите по възлагане на обществени поръчки (реш. №689/29.04.2010 г.), но то е обжалвано от кмета на общината пред Административния съд в Стара Загора. Съдът обявява за нищожно цитираното решение на Общинския съвет в Раднево (виж реш. №219/01.11.2013 г. на Административен съд - Стара Загора).

ОСТАВА открит въпросът кой и защо иска да „яхне” обществените поръчки в Троян.

Васил Радойчевски,
общински съветник от листата на БСП

27 коментара:

Анонимен каза...

ЗОП
"Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима."

Хайде сега другари и другарки, погледнете от кога е в сила редакцията на този член от закона и от кога са посочените от вас съдебни решения!!!
Да мислете не можете, затова се искат умения, но поне покажете че можете да четете!

Анонимен каза...

Някой май силно се е притеснил, че по този начин, чрез осигуряване на по-голяма прозрачност, няма да може да изпълни предизборните си ангажименти към определени фирми - нещо, за което говореше адв. Ангелов, по време на кампанията.

Анонимен каза...

Дона чете закона както и изнася.А това,че този закон трябва да се спазва и че тя отговаря за върховенството на закона нея не я касае.А общинската администрация лъже като за последно.В Община Троян грубо се погазват законите и то с подписа на Дона.

Анонимен каза...

На колене пред България!

Анонимен каза...

Охооо,ти и ти се изказа...

Анонимен каза...

Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 - най-малко трима.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Алинея 2 определя само лимитите на състава на комисията. Алинея 3 определя кои могат да бъдат членове на комисията - служители на възложителя (сиреч кмета), каквито общинските съветници не са, или външни експерти от списъка на АОП.

Я ми кажете депутатите в кои комисии за обществени поръчки на МС участват, че да им осигурят прозрачност?

Анонимен каза...

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал.2...
Четете бе другари - ал. 3 касае състава по алинея 2, а именно онази част, поне половината комисия, чийто членове са с професионална компетентност!
Или не ви изнася, а?

Анонимен каза...

Доне, Сирака и сие така хубаво ти го н*биха, че сега колкото повече мърдаш, толкова повече ще ти влиза!

Анонимен каза...

Ама нали в ОбС Троян има юристи? Какво е тяхното становище? Зали има комисия по "Законност"? какво е нейното становище?
На юриста Велев видяхме че бавно му загряват реотаните, ама поне загряха. Ами на юриста Акимов? Ами на другия юрист от листата на БСП?
По-интересно е друго:
1. Защо от години в ОбС Троян няма постоянна комисия по "Общинската собственост"?
2. Защо няма общински Омбудсман?
3. Защо този състав на ОбС продължава да няма Правилник за мандат 2015-2019? Некадърност? Безхаберие?
4. Защо има партийни групи общински съветници, в които общинските съветници са обявени, че са НА тази или онази партия и което е абсолютно беззаконие потъпкване Клетвата на об.съветник и суспендиране на ЗМСМА?
Колкото до "обществените поръчки" - те се решават, чрез ЛИСТЧЕТА /или друг вид "указания"/, които кметовете получават от ... когото трябва. Съставът на тези комисии е колкото да се узакони беззаконието.
Иначе Сираков и Велев са надушили къде "падат пари", ама им е слаба ракийката. "Пасиансите" се редят на друго място - питайте Акимов и Михайлова, те знаят къде и ... #Кой.

чичо Кольо каза...

Ако възложителят,в случая това е общинската администрация, представлявана от Кмета "не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон".Това пише в Чл.34(3) на ЗОП.Цитираният Чл.19,ал.2,т.8 от ЗОП гласи,че Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки "съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки".Я ми кажете господата съветници Пенков,Пиронков,Сираков и Велев има ли ги в този списък на външни експрети на Агенцията по обществени поръчки???Естествено че ги няма и Михайлова е права,но чугунените съветнически глави си баят каквото си знаят....

Анонимен каза...

10-ти, напълно прав си за това което си написал, НО... това се отнася най-малко за ПОЛОВИНАТА от състава на комисията!!!

Анонимен каза...

Добре, че в тази държава има съд, който да оправя набезите на лакоми и нагли общински съветници като Даниел Сираков и подкрепилите го. Това тъпо решение е поредното наказание за Михайлова, че спечели изборите.

Анонимен каза...

Като е задължил кмета на общината да включва в комисията за подготовка, провеждане и избор на спечелил кандидат за изпълнител на обществени поръчки, по които възложител е Община Троян по ЗОП минимум по трима общински съветници, ОбС, всъщност, е дописал императивни разпоредби в нормативен акт, за което този орган няма компетентност. Липсва правно основание, въз основа на което, общинския съвет може да задължи или препоръча на кмета на общината да включва в комисията по чл.34 от ЗОП каквито и да е членове, различни от установените в този член.

Анонимен каза...

Може ли Сираков да посочи в кои други общини общински съветници участват в комисиите по ЗОП? Участието им не нарушава ли разделяното на законодателната и изпълнителната власт?

Анонимен каза...

13-ти е напълно прав! Административен съд гр. Ловеч ще секне мерака на Сираков да яде и от тази баница.
Възниква въпроса: Защо сме първи в тъпотията и погазването на закона? Аз знам отговора и повечето от вас го знаят.
Това решение категорично противоречи на ЗОП и със сигурност ще бъде отменено от съда!!!

Анонимен каза...

Направо е срамно, как съветниците от мнозинството, сред които без всякакво съмнение има честни и достойни хора, се оглеждат като новобранци как ще гласува "старшината", за да повторят действието му! Това ли е гласуване по съвест?

Анонимен каза...

Чета и се смея. Глупост след глупост се твори и то от хора които първо, не познават ЗОП/Закон за обществени поръчки/дори не са го прочели и второ, никога не са участвали в процедура по обществена поръчка нито от страна на Възложителя като председател на комисията или член, нито от страна на фирма било строител, проектант или доставчик.Това дотук, който както иска така да го разбира.На въпроса "Кой", Генадий предстои да видим, но още от сега мога да отговора на въпроса " (и защо)".За да може да се влияе на избора на фирмата която ще бъде избрана, с цел лично облагодетелстване/меко казано на грубото определение-корупция/.В България едно от най-големите корупционни практики създава именно ЗОП, в общини и министерства, там където се разходват публични средства.И както гледам досега осъден кмет или министър няма, има санкции/чиста проба глоби именувани финансови корекции/ от КЗК /измислената комисия за защита на конкуренцията с прословутото тефтерче на един хубавец..../,но те се плащат с обществени средства и персонална отговоност няма.Тъй че уважаеми Генадий Маринов, нищо ново под небето.М/SI

Анонимен каза...

Браво на г-н Радойчевски, защото ако не беше написал този материал никой нямаше и да разбере какви далавери се очакват от опозицията в община троян

Анонимен каза...

Перфектните малко ли се налапаха през първия мандат,че искат още.Като монтираха дограма на не работещата болница в Оряхово/2009г/,тя да не да заработи.Но пари нали трябва да се УСВОЯВАТ ПАРИЧКИ.Останалите са същите ДЕМОКРАТИ.Са здраве.

Анонимен каза...

Хей,другари,внимателно,в гората има мечки*

Анонимен каза...

Не знам защо спорите.Има двама велики юристи Минко Акимов и Росен Веселинов в Общински съвет.И те са избрани за зам.председатели на същия.

Анонимен каза...

Прочетох коментарите тук от най-различни "специалисти" - пенсионирани военни, разни други разбирачи и си направих труда, да изгледам записа от заседанието. Това, което прочете Сираков е решение, с което ОС ПРЕДЛАГА на кметът на общината, в състава на комисиите по ЗОП, да бъдат включвани до трима съветници. И просто недоумявам - какъв е проблема на кметът на общината и защо е този вой?! Ако Михайлова иска да демонстрира прозрачност, да го изпълни! Няма никаква законова пречка за това, както някои бяха написали по-горе.
Ако пък иска да продължат да печелят едни и същи фирми, основно от Ловеч, просто да не се съобразява с ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на ОС, респективно на гражданите, които съветът представлява! И за това, няма никаква законова пречка.
Но явно, целта е друга - хем да продължим да правим поръчките по стара традиция,а именно, да печелят фирмите към които сме поели някакви ангажименти, хем да се правим на много демократични и да заблуждаваме хората, че виждате ли, ОС нарушава закона!
Такова лицемерие просто няма!

Анонимен каза...

до № 22- нормално е да недоумяваш защото си тъп!

Данчо Заверджиев каза...

Р Е Ш Е Н И Е № 25

На основание чл.45, ал 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Троян ИЗМЕНЯ текста на т.ІІІ от свое Решение № 11 от 26.11.2015 г., като следва да се чете:
На основание чл.21, от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.2 и чл.68 ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ОбС Троян ПРЕДЛАГА на кмета на Община Троян, при определяне състава на комисия за провеждане процедура по обществени поръчки в състава и да бъдат включвани до трима общински съветници, по предложение на председателя на Общинския съвет, конкретно за всяка комисия.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Троян и на Областен управител на Област Ловеч за сведение!


С горното си решение Общински съвет Троян само дава право на председателя на Общинския съвет да ПРЕДЛАГА на кмета на Община Троян, при определяне състава на комисия за провеждане процедура по обществени поръчки в състава и да бъдат включвани до трима общински съветници.
Това новосъздадено от общинските съветници право на председателя да прави предложения в никой случай не създава, каквото и да е задължение за кмета на общината, защото решението е за сведение на кмета за новото право на председателя.
На практика председателя ще си прави предложения на основание приетото от съвета решение, а кмета мотивирано няма да ги приема, като незаконосъобразни.

Анонимен каза...

Г-н Заверджиев,

моля Ви да отговорите на следните въпроси:

1. Ловешките общински съветници участват ли в работата на комисиите по ЗОП?

2. Решение 25 се основава на чл.21 от ЗМСМА, но този член има 3 алинеи, а алинея 1 има 24 точки. Коя от тях лежи в основата на решението.

3. Решение 25 се основава на чл.68 ал.6 от ЗОП. Тя гласи: "След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията". От тук въпросът - ще бъдат ли общинските съветници пълноправни членове на комисията или ще участват в публичната и част?

Предварително Ви благодаря за отговорите.

РеалистЪТ каза...

Тука има някаква шегичка.
Може ли в тази комисия да влезе личност като Петко Пенков, който по време на кметуването на М. Акимов, "ПЕЧЕЛЕШЕ" всички обществени поръчки. Той ли ще е коректива и съвестта, на обществото.
Срам и позор!

Данчо Заверджиев каза...

25-ти, извинявам се ако не съм разбран правилно - решението е само за СВЕДЕНИЕ и то няма задължителен характер. По мое скромно мнение, общинските съветници без фактическо правно основание са приели едно решение, което няма да намери практическо приложение в работата на общински съвет и общинската администрация.

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |