Щабът на ГЕРБ пита щаба на БСП

Местни избори 2015

Уважаема госпожо Михайлова,

В нашия щаб беше получено копие на документ, с който е взето окончателно мотивирано решение от страна на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда” за налагане на финансови корекции в размер на 5% от стойността на сключения договор с изпълнителя на обществена поръчка с предмет „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на гр. Троян по инвестиционен проект с № DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за воден цикъл на град Троян” ДЗЗД „Траянус”, който е на стойност 20 895 440.61 лева без ДДС. 

Това означава, че на общината няма да бъдат възстановени от програмата 1 044 772.03 лева от изплатените по договора с изпълнителя суми и те ще останат за сметка на общинския бюджет, тоест за сметка на гражданите на общината. За подобни корекции излязоха и публикации в медии, чиято репутация не бихме коментирали, но темата е в публичното пространство.

Ето защо настояваме за публичен отговор на следните въпроси:

1. Достоверен ли е документът, приложен към това писмо?
2. Ако е достоверен, наистина ли е получен в началото на 2015 г.?
3. Ако наистина е получен  в началото на 2015 г., информиран ли е бил Общинският съвет за наложените корекции и как?
4. Ако наистина е получен в началото на 2015 г., защо досега не са информирани гражданите на общината за наложената корекция в размер на 1 044 772.03 лева?
5. Избирането на изпълнител в нарушение на Закона за обществените поръчки, който не отговаря на поставените в обществената поръчка условия, и в резултат на което жителите на община Троян са ощетени с 1 044 772.03 лева, отговаря ли на следните принципи за добро и демократично управление, признати от Съвета на Европа, залегнали и в управленската Ви програма за изминалия мандат, и в предизборната Ви платформа:
    • Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;
    • Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;
    • Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените финанси;
    • Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
    • Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
    • Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения.
6. Има ли и други финансови корекции, наложени във връзка с проекта за втория етап на водния цикъл на гр. Троян, във връзка с какво са наложени и какъв е техният паричен размер?

23 октомври 2015 г.
Предизборен щаб на ПП ГЕРБ – Троян

Факсимиле от документа: 


0 коментара:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |