Централен Балкан – парк за всички

Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря в НП „Централен Балкан”


В РАМКИТЕ на проект „Централен Балкан – парк за всички“ (№DIR 5113325-12-109), осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) е възложила на ДЗЗД „Енвайро Екосистемс“ изпълнението на договор „Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан“.

Снимка: Стефан Аврамов
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на дейността са:
• предприемане на първи стъпки към възстановяване и дългосрочно опазване на популацията на глухар в Националния парк;
• повишаване на природозащитното съзнание на населението в населените места около Централен Балкан.

ДО МОМЕНТА са проучени причините за намаляването и изчезването на вида от територията на парка, както и предишните повторни въвеждания на глухар в България и Европа. Проведено е изследване за наличие на подходящи местообитания за глухаря в НПЦБ и са определени подходящи донорни популации за повторното му въвеждане. Чрез анкети е проучено отношението на местната общност към вида и проекта.

ВЪВ ВРЪЗКА с успешното реализиране на дейността ДЗЗД „Енвайро Екосистемс“ и ДНПЦБ канят заинтересованите лица да присъстват на семинари, на които ще бъде представена информация за глухаря, както и на дейностите и целите на проекта за възстановяването му на територията на НПЦБ, последвано от дискусия. Семинарите ще се проведат на 7 септември 2015 г. (10:30 ч., с. Рибарица, ул. „Г. Бенковски“ 247, хотел „Планината“), на 7 септември 2015 г. (14:30 ч., гр. Троян, площад „Възраждане“ 1, в салона на Община Троян) и на
8 септември 2015 г. (10:30 ч., с. Розино, ул. „Христо Ботев” 60, в сградата на читалище „Звездица”).

Участието в семинарите следва да се заяви в срок до 4 септември 2015 г. на следните контакти:
ДЗЗД „Енвайро Екосистемс” – тел. 0898716992,
 ел. поща: research.environ@gmail.com.

0 коментара:

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |