Приключи проектът за изготвяне на интегриран план за развитие на Троян

* Документът очертава основните насоки за развитието на Троян до 2020 г. и превръщането му в град с устойчив растеж, осигуряващ добри условия за живот и бизнес

Перспективи

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ в Троян на 10 юни 2015 г. бяха отчетени извършените дейности по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.“ (№ ВG161PO001/5-03/2013/015), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Троян, а стойността му е 199 104 лв.

Борис Бояджиев
РЪКОВОДИТЕЛЯТ на проекта Борис Бояджиев - директор на дирекция „Общинска собственост и икономика” в Община Троян, отчете извършените дейности, в резултат на което е  изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Троян с времеви хоризонт до 2020 г. Сред тези дейности са: изготвени целеви и проблемен анализ; разработена визия за развитието на град Троян; проведени обществени обсъждания; идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства; идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори; извършени екологични оценки и оценка за съвместимост на ИПГВР; изготвен план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; изготвен бюджет на ИПГВР; изготвена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.

ВИЗИЯТА за развитие на Троян, изведена в плана, е: „Троян – автентичен град, съхраняващ миналото си и отворен към бъдещето, предоставящ добри условия за живот и образование, чрез устойчива, балансирана и интегрирана урбанистична политика за икономически и социален растеж”. Главната цел - развитие на Троян като град на интелигентен и устойчив растеж, отворен към бизнеса и хората, осигуряващ добри условия на живот и съхраняващ околната среда. А основните заложени приоритети са: 1. Качество на живот; 2. Развитие на конкурентоспособна местна икономика; 3. Съхранение на историческите и културни традиции и развитие на туристическия потенциал на града.

Екатерина Милиславова
ПРОГРАМАТА за реализиране на плана за градско възстановяване и развитие на Троян включва 42 проекта на обща стойност 58 545 150 лв., разпределени както следва по приоритети: Приоритет 1 - 26 проекта в 4 мерки (Благоустрояване на градската среда и превенция на риска от природни бедствия; Младежки политики; Развитие и повишаване качеството на социалните услуги; Ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда); Приоритет 2 - 8 проекта в 3 мерки (Подобряване на достъпа на бизнеса до здравословна и качествена среда за инвестиции и икономическа активност; Създаване на механизми за подкрепа на малки и средни предприятия и науката; Подкрепа на инвестициите в човешки капитал); Приоритет 3 - 8 проекта в 2 мерки (Възстановяване и осъвременяване на ключови обекти от културната инфраструктура; Развитие на Троян като туристическа дестинация). Екатерина Милиславова - комуникационен мениджър на Обединение „Зелени хоризонти Троян 2020“, изпълнителя на проекта, представи заложените конкретни проекти по приоритетите и мерките.

Верка Добрева
ИНТЕГРИРАНИЯТ план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г. е документ, който конкретизира предвижданията и идеите, заложени в стратегическите планови документи по отношение на развитието на град Троян. Интегрираният план напълно отчита предвижданията, заложени в Общинския план за развитие на община Троян през периода 2014-2020 г., подчерта в изказването си Вера Добрева - директор на дирекция „Планиране и проекти” в общинската администрация. Независимо от промяната в политиката на програмата през настоящия програмен период (ОП „Региони в растеж”) интегрираният план е документ, който очертава основните насоки за развитието на Троян и превръщането му в град с устойчив растеж, осигуряващ добри условия за живот и бизнес, обобщи г-жа Добрева.

Екип на проекта

9 коментара:

Анонимен каза...

Притежанието и употребата на наркотици е забранена от закона!

Анонимен каза...

Перспективата е една единствена, вземаш дипломата за средно и по най-бързия начин се разкарваш от еснафската дупка ако искаш бъдеще.

Анонимен каза...

Този план какво предвижда за младите?
Предвидено ли е разкарване на всички, които получават
пенсия в администрацията?
Предвидено ли е да имаме някакъв конкурентен магазин в града или само Бечев ще прави магазини наред??!?!
Как ще потръгне икономиката? За Вас е ясно - ще ни
набичите още по-високи данъци, а ние как да ги платим
с 400лв заплата е друга тема.

Анонимен каза...

Трети, г-жа Миxайлова внесе два пъти в общ. съвет предложение за продажба на имот за изграждане на магазин, но ГЕРБ начело с Радевски и Избор за Троян отxвърлиxа предложението, така че се сърдете на тяx.

Анонимен каза...

Ами не гласувайте за тях.
Толкова е просто :)

Анонимен каза...

Нищо не разбира средно грамотен гражданин от написаното!!
Какъв проект, какви перспективи......Само бля...бля....
Града умира, няма млади специалисти, няма деца, а на пенсионерите им трябва хлебец и мляко, за това им стигат пенсиите. Само за общинарите е успух, само те разбират от проекта- големи заплати и мнима ангажираност.

Анонимен каза...

jjjjjjjjjjjjjj

Анонимен каза...

И огромни кражби от нашите пари, които отиват за
раздути договори, за да има после и съответният човек.
А най-много се краде, а после страдаме и от това от
асфалтирването лятото и от зимното снегопочистване
през зимата.
Интересното е, че и за двете неща отговаря един и
същ пенсионер.

почистващи препарати каза...

Поздравления за всеки един, който е участвал този проект.Сигурна, съм че са помислили за всичко и дано по бързо да го пуснат в действие, за да може този невероятен град, изпълнен с толкова много история да се радва на новото.Така когато има промени и подобрения, човек си казва, че има за какво да плаща толкова много данъци цял живот.Само остава да се надяваме, че всичко ще бъде изпълнено точно.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |