Белодробна болница - Троян, ОБЯВА

ЗАПОВЕД121/23.09.2014 г.
На основание чл. 14, ал. 5 от Закон за обществените поръчки, във връзка с ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., ДВ бр. 49 от 04.06.2013 г.)
НАРЕЖДАМ:
1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публична покана с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян“.
            2. Определям длъжностните лица, както следва:
2.1. адв. Павлин ПЕТКОВ – првоспособен юрист
2.2. Бонка ПЕТРОВА – началник АСФБ на СБАЛББ
2.3. Розита ДИМИТРОВА – счетоводител на СБАЛББ
които да приемат, разгледат и оценят подадените оферти, като отразят резултатите от работата си в протокол/и.
3. Оферти да се подават в срок до 16:00 ч. на 08.10.2014 г. в отдел „Счетоводство“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД. Разглеждането на подадените оферти да се проведе на 09.10.2014 г. от 14:00 ч. в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, област Ловеч,
гр. Троян 5600, ул.“Васил Левски” №253.
4. Утвърждавам публичната покана, указанията и приложенията към тях.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Копие от настоящата
заповед да се връчи на длъжностните лица по т. 2 за сведение и изпълнение.

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА
Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД


*****


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публична покана
                                              

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен с Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в ДВ, бр.49 от  2013г..


ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
Офертата трябва да бъде съобразена с изискванията и обема на дейностите на Възложителя.

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участникът може да промени, допълни или оттегли офертата си най-късно до изтичане на срока за получаване на офертите. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат.

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител или пълномощник на кандидата с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и печат.

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във вторият случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата документация.

Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

ЗАБЕЛЕЖКА: На основание „ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., бр. 49 от 04.06.2013 г.)” Приложение № 3 към чл. 13б, т.4.6. - В случаите, когато са представени оферти от по-малко от 5 институции, възложителите публикуват повторна покана за оферти при условията и по реда на т. 4.3 и 4.4. В този случай срокът за получаване на оферти е 5 работни дни, като възложителите избират изпълнител на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

  III.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата поръчка е избор на финансово-кредитна институция, която да предоставя комплексно банково обслужване на територията на град Троян, съобразно изискванията на Възложителя. Наименованието на поръчката е „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян“.


IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на Възложителя www.sbalbb-troyan.com, на интернет страницата на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg или може да бъда получена при поискване на място в сградата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, отдел „Счетоводство“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 до 16.00ч. на 08.10.2014г.


V.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Участници в процедурата могат да бъдат банки по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, които:

1.1. представят Лиценз /съгласно с чл.15 от „НАРЕДБА № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции” (Загл. доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 15.05.2009 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г./, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност и заповед на БНБ за извършване на дейност – като се представят  заверени копия;

1.2. документ за последен кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг - заверено копие;

1.3. наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян;


VI.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Съгласно условията на проекта на договора-по банков път.


VII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
1.1.     Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец - подава се от Участника, всеки член  в обединението  и подизпълнителя.

Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен  на български език и легализиран (за юридическо лице, което не  е регистрирано в България);

1.2. Оферта (Приложение №1)

1.3. Ценова оферта (Приложение №2);

1.4. Проект на договор (Приложение №3) – само се парафира на всяка страница;

1.5. Декларация за участие на подизпълнител (Приложение №4)-задължително се подава;

1.6. Декларация за наличие на работещ банков клон/офис на територията на град Троян (Приложение №5).
Разяснение по отношение съдържанието на „Ценовата оферта”:  
Всеки участник представя в ценовата си оферта Единична цена за всяка предлагана банкова операция, такса и лихва – Приложение №2.

Забележка: Общата прогнозна месечна стойност на всеки участник не може да бъде 0,00 (нула). В случай на нулева ставка, предложението на участника ще бъде закръглено автоматично на 0,01.

Всички документи, представляващи копия задължително се парафират „Вярно с оригинала“, подпис и печат на участника.


VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ – 30 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

IX. СРОК, МЯСТО И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:
Срок и място: Офертите се подават в срок до 16.00 часа на 08.10.2014 г. в отдел „Счетоводство“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253. В случай, че офертите се подават чрез куриерска фирма, то същите следва да бъдат входирани в срок до 16.00 часа на 08.10.2014 г.

Начин: Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в запечатан, непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се записва: „СБАЛББ-Троян“ЕООД област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян“.

Върху плика трябва да бъде изписано наименованието на участника, актуален адрес и лице за кореспонденция,  телефон, (по възможност факс и електронен адрес).X. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.10.2014 г. от 14:00 часа в конферентната зала на СБАЛББ-Троян“ЕООД област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Васил Левски” №253 от длъжностни лица, определени със заповед на Управителя на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град роян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на офертите.2. Лицата по т.1 отварят пликовете по реда на тяхното постъпване и проверяват съответствието на офертите с обявените в настоящата документация изисквания.

3. Отстранява се участник, който:

а) не е представил някой от изискуемите документите, посочени в настоящата документация;

б) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя;

в) отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници и класиране на база посочените критерии – „икономически най-изгодна оферта”;4. Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва по критерия “икономически най-изгодна оферта“, която ще бъде формирана от количествен критерии и неколичествен критерии по следната формула:К = Кнеколичествени + КколичествениМетодиката и критериите за оценка са съобразени с ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

         Критерий за оценка – икономически най-изгодно предложение за изпълнение на услугата – най-висока оценка К .
Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: максималният брой точки за един кандидат е 100 точки, като посоченият брой точки към отделните критерии отразява техните максимални стойности;

    Кнеколичествени присъжда се тегло от 40% от общата оценка

  Кколичествени   присъжда се тегло от 60% от общата оценка

 К = Кнеколичествени + Кколичествени комплексна оценка на офертата /сбор от комплексните оценки на всеки един от критериите, изчислени по следния начин:

4.1.  Кнеколичествени   = Кн1 +  Кн2 + Кн3  = 40 точки
       Кн1 - наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране
       2 /две/ или повече платформи                                               - 10 точки

       1 /една/ платформа                                                                  - 5 точки 
Кн2 - клонова мрежа / брой офиси/  

Кн2 = Брой офиси на участника/Максимално предложен брой офиси  х  5 точки - 5 точки

    

Кн3- кредитен рейтинг                                                            -  25 точки

     Най-висок кредитен рейтинг в България- 25 точки, всеки следващ по-нисък -  минус 1/една/ точка.4.2. Кколичествени  = Кк1 +  Кк2 = 60 точки4.2.1.     Критерий „обща прогнозна месечна стойност” /Кк1/ - изчислява се по следната формула:

 

Кк1 = Най-ниска обща стойност/ Обща стойност на кандидата  х 15   

         

            Забележка: Общата прогнозна месечна стойност на всеки участник не може да бъде 0,00 (нула). В случай на нулева ставка, предложението на участника ще бъде закръглено автоматично на 0,01. В предложените цени на услуги следва да са включени всички съпътстващи разходи, такси, комисионни, включително и таксите по откриване и закриване на сметката, и таксата за интернет банкиране.4.2.2.     Критерий  /Кк2/ - изчислява се по следната формула:


Кк2 = Кк2.1 + Кк2.2Кк2.1  =    6-месечен лихвен % по депозит на учатника      х   5

                     Най-висок 6-месечен лихвен % по депозитКк2.2   Месечн лихвен % по депозит на учатника      х   40

                     Най-висок месечен лихвен % по депозит           

Забележка: В предложените % /проценти/ следва да са включени всички съпътстващи разходи, такси, комисионни и други по откриване и обслужване на депозита. Предложеният лихвен процент да е положително число различно от нула. Прогнозното количество за месечен и годишен депозит е около 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева.

          

Учстниците трбва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий „ икономически най-изгодна оферта” на настоящата обществена поръчка е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това.При условие, че общите оценки (Ко) на две или повече оферти са еднакви комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.5. На оценка подлежат само офертите на участниците, които отговарят на обявените в настоящата документация изисквания.


XI.ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Възложителят сключва писмен договор с участника класиран на първо място и определен за изпълнител, в срок от 10 дни след утвърждаване на протокола от Възложителя.


  ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „СБАЛББ - ТРОЯН” ЕООД, ГРАД ТРОЯН Свали файл

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |