От МРР отговориха на въпросите ни за наказанието от 173 000 лв.

* „Финансовата корекция е оправдана и отговаря на сериозността и тежестта на извършените от бенефициента нарушения”
 
Хубава работа, ама троянска
Както ни обещаха (виж „Питаме Управляващия орган за новото ни наказание”) от Министерството на регионалното развитие, в чиято структура е Управляващият орган по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., подробно, експедитивно и по същество отговориха на двете ни питания. Свързани с наложената неотдавна на Община Троян финансова корекция/санкция от
173 000 лв. по проекта за подобряване на градската среда, реализиран в периода 2010/2011 г. Пълния текст на отговора четете по-долу. Т21

*****

Министерство на регионалното развитие

До:
г-н Генадий Маринов, главен редактор на в-к „Троян 21“
   
Уважаеми г-н Маринов, в отговор на поставените от Вас въпроси относно изпълнението на проекта за подобряване на градската среда на Троян Ви предоставяме следните отговори.

ВЪПРОС 1: Има ли наистина нарушения на процедурата за избор на ДЗЗД „Троян-2011“ за изпълнител на строителни работи по проект №BG161PO001-1.4.05-0015 „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян” и ако има, какви точно са тези нарушения и кой е конкретният виновник?

ОТГОВОР: Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (УО на ОПРР) е длъжен да осъществява контрол при възлагане на обществени поръчки от бенефициентите и при констатирани нарушения да установява нередност и да налага финансови корекции по реда на действащото национално законодателство и Общностното право.

При анализа на извършено възлагане на поръчка за строителство с предмет: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян“, УО на ОПРР е установил, че възложителят Община Троян е използвал т.нар. „методика на средните цени“. При нея е извършено съпоставяне на предлаганата от съответния кандидат цена спрямо средната цена от най-високата и най-ниската предложена от всички участници. Възложителят е одобрил методиката с цел най-голям брой точки да получи офертата с цена, най-близка до средноаритметичната, а всички останали цени, без значение дали са под или над нея, да получат по-малък брой точки. Тази методика противоречи на смисъла за „икономически най-изгодна оферта“, дефинирана в §1, т. 8 от ЗОП „тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други“.

При оценяване чрез използване на „методика на средните цени“, би се стигнало до ситуация, при която участник, който е предложил да изпълни поръчката на цена, значително по-ниска от другите ценови предложения, няма да получи максимален брой точки, въпреки че предложението му ще е икономически по-изгодно от останалите оферти. Това обстоятелство способства за неправилно оценяване и респективно дискриминиране на участници.

Законодателят е дал ясна формулировка на търсеното от община Троян съотношение качество-цена чрез гореизложената дефиниция на „икономически най-изгодна оферта“. Законът за обществените поръчки дава и значителна свобода на възложителите в търсене на тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на техните нужди. Чрез критериите за подбор, възложителите определят изискванията си по отношение на техническите възможности и финансова стабилност на участниците. Именно чрез преценка за съответствие с тези минимални изисквания, възложителят отсява само тези кандидати, които могат да изпълнят качествено дадена поръчка, имайки добро финансово състояние, опит в изпълнение на подобни обекти, необходимата техника и квалифициран персонал и т.н. Чрез правилния и премерен избор на показатели за оценка, възложителят може да оцени качествата на конкретната оферта, а именно технически преимущества, естетически и функционални характеристики, гаранционно обслужване, срок за изпълнение и други, като по този начин си осигури избор на изпълнител, чиято оферта притежава най-доброто съотношение качество–цена.

Залагането на „методика на средните цени“ противоречи на разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки, като чрез нея за изпълнител на поръчката може да бъде определен участник, чиято оферта не отговаря на показателя „икономически най-изгодна оферта“. Нарушава се целта на Закона за обществените поръчки (ЗОП), а тя е осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства.

Използването на „метода средна цена“ като критерий за възлагане се счита за незаконосъобразен от Европейската комисия. В този смисъл прилагането му следва да се констатира като нередност, свързана с незадоволително оценяване на офертите. При разходване на публични средства всеки възложител трябва да се ръководи единствено от принципа на законосъобразно, икономично, ефикасно и ефективно разходване на средствата от националния бюджет и на тези одобрени за съфинансиране от общия бюджет на Европейския съюз.

УО е потвърдил и констатацията на Одитиращия орган за наличие на допълнително нарушение, свързано с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. Описаният в нея подпоказател „печалба“ по никакъв начин не е свързан с качеството, техническите преимущества, срока за изпълнение на поръчката и др. Затова е неправилно той да се използва за оценка на офертите на участниците. Преценката за това какъв процент „печалба“ да бъде заложен в ценовата оферта следва да бъде извършена от всеки участник, съгласно неговите нужди, потребности и пазарен опит. Възложителят не трябва да влияе върху нея. За определяне на икономически най-изгодната оферта от значение са само единичните цени и крайната предложена цена.

На 14.11.2013 г. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“)  към Министерството на финансите е връчила на УО на ОПРР ревизирани предварителни доклади за представяне на резултатите от проверки на проекти, включително и ревизиран предварителен доклад относно проект № BG161РО001-1.4.05-0015-С0001 с бенефициент община Троян. Отбелязано е, че съгласно променения подход на Одитния орган за определяне на финансовото влияние на нарушения в обществените поръчки, свързани със смесване на критерии за подбор с показатели за оценка и незаконосъобразна методика за оценка, в изпълнение на препоръка на Европейската комисия (писмо ARES (2013) 3274908), одиторите са прегледали отново констатираните отклонения в проверените обществени поръчки и са извършили преоценка на финансовото влияние на нередностите.

В ревизирания предварителен одитен доклад одиторите на ИА „ОСЕС“ не са констатирали различни, от вече установените на предходен етап, нарушения при възлагане на поръчка с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян“. Одитиращият орган е извършил единствено преоценка на финансовото влияние на нарушенията. Той е счел, че характерът на същите има потенциален разубеждаващ ефект върху икономическите оператори и способства за по-ниска конкуренция при избора на изпълнител. Ето защо е използван пропорционален (% от увредения разход) метод за определяне на финансова корекция.

Управляващият орган е приел, че становището и препоръките на Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална и градска политика“, изразени в писмо ARES (2013) 3274908/17.10.2013г., промененият подход за определяне на финансово влияние на нарушения на ИА „ОСЕС“ и ревизирания предварителен одитен доклад са обстоятелства, налагащи възобновяване на сигнал за нередност № 654 и ревизиране на размера на наложената на община Троян финансова корекция.

Предвид всичко изложено е определена финансова корекция в размер на 172 875,36 лв. с вкл. ДДС. Тя е в размер на 5% от стойността на разходите по договора за строителство сключен на 31.05.2011 г. между възложителя община Троян, и изпълнителя Дружество по ЗЗД „Троян-2011“ на стойност 2 936 566,24 лева без ДДС.

ВЪПРОС 2: Процедурата, заради която е наложена санкцията на Община Троян, била ли е одобрена от Управляващия орган и ако е така, не трябва ли УО да понесе солидарна отговорност?

ОТГОВОР: Предварителният контрол се осъществява от УО на ОПРР изцяло в полза на бенефициента. Той е с препоръчителен характер и цели минимизиране на грешките при изготвянето на документация за обществена поръчка. Съгласно Закона за обществените поръчки, отговорността за законосъобразното провеждане на всяка една процедура по възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, както и за съответствие на всички актове и действия с приложимото законодателство, е на възложителя.

При извършен одит на системите през 2011 г. одитиращият европейските фондове и програми орган ИА „ОСЕС“ е наложил плоска финансова корекция на Управляващия орган на ОПРР за подобни пропуски при осъществяване на контрол за законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Той е установил съществени нарушения по отношение законосъобразността и редовността на разходите за СМР (строително-монтажни работи) по проекта на община Троян. Констатирано е, че те са сертифицирани и по този начин е причинена вреда за общия бюджет на Европейския съюз. Следователно, наложената по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG161PO001/1.4-05/2009/005 финансова корекция е оправдана и отговаря на сериозността и тежестта на извършените от бенефициента нарушения.

6 декември 2013 г.
Пресцентър на МРР

Бележка на редакцията

* А че зад всяка грешка стоят и конкретни виновници, е безспорно, но то е друга тема

КАКВО СТАНА ясно от отговора на Министерство на регионалното развитие (МРР), в чиято структура е Управляващият орган (УО) по ОП „Регионално развитие” (ОПРР)?

ПЪРВО. И най-важно - че методът „Средна цена” не се покрива с критерия „Икономически най-изгодна оферта”, както се твърдеше на последната сесия на Общинския съвет в Троян (28 ноември). Нещо повече – според МРР този метод, използван при избора на изпълнител на строително-монтажните работи (СМР) по проект №BG161PO001-1.4.05-0015 „Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, противоречи на смисъла за „икономически най-изгодна оферта” (по дефиницията на ЗОП), дискриминира определени участници и способства за неправилно оценяване.

ВТОРО. Според тълкуването на МРР методът „Средна оценка” противоречи на българското законодателство в областта на обществените поръчки. И още – счита се за незаконосъобразен от Европейската комисия.

ТРЕТО. От МРР разясняват, че предварителният контрол на Управляващия орган е с препоръчителен характер. А съгласно ЗОП цялата „отговорност за законосъобразното провеждане на всяка една процедура по възлагане на обществената поръчка и избора на изпълнител” се носи от възложителя, в случая Община Троян.

ЧЕТВЪРТО. Установено е допълнително нарушение при оценката на офертите. По-точно – приемане като подпоказател на заложения от кандидатите процент печалба; което, според УО, няма отношение към същината на офертите (качество, технически предимства, срок за изпълнение и др.).

ПЕТО. Одитиращият европейските фондове и програми орган (ИА „ОСЕС“) след проверка през 2011 г. е наложил финансови корекции/санкции на УО по ОПРР за подобни (като в троянския случай) пропуски при осъществяване на обществените поръчки. Тоест УО вече е наказан и е понесъл своята отговорност.

ШЕСТО. Одитиращият орган от ЕС също е установил нарушения по отношение на законността и редовността на разходите за СМР по проекта на Община Троян. Неговата констатация е, че е „причинена вреда на общия бюджет на ЕС” и наложената ни финансова санкция е оправдана и адекватна.

ИЛИ АКО СУМИРАМЕ – бенефициентът (Община Троян) твърди, че няма никаква вина за наказанието от 173 хил. лв. по проекта за подобряване на градската среда, реализиран в периода 2010/2011 г. Но май не е точно така. А че зад всяка грешка стоят и конкретни виновници, е безспорно, но то е друга тема. Разбира се, кой крив и кой прав, ще решава съдът.

Т21

33 коментара:

Анонимен каза...

СЕДМО - Фирмата изпълнител си е взела тлъстата печалба и си свирка
ОСМО - Членовете на Управляващия орган си си взели комисионните, а наказанието /НИКЪДЕ НЕ ПОСОЧИХА КАКВО Е НАКАЗАНИЕТО/ ако изобщо е имало такова е платено от Републиканския бюджет /т.е. - пак ние/
ДЕВЕТО - Надзорници, консултанти, държавни и общински администратори също са си взели комисионните или "допълнителни възнаграждения" към заплатата и хич не им пука.
ДЕСЕТО - Овластени партийци и партийни другари по веригата също си прибраха нерегламентираните комисионни, свиркат си и не им пука.
ЕДИНАДЕСЕТО - В крайна сметка бай Марин от Троян плаща сметката, ама и на него не му пука... то тези пари нали били на общината.
*
И АКО СУМИРАМ И АЗ - Никой не дава отговор защо бай Марин и съгражданите му плащат чужди грехове?
А дали има конкретен виновник - в България за последните 24 години не се намери такъв.
Всички са невинни и всички крадоха, съсипваха и ни тормозеха по закон!!!
Окрадените имат правото да протестират. Не че на някой му пука, че протестират... ако изобщо протестират
*
Поуката от питането на г-н Маринов.
Ние пак ще я караме през пръсти, ще слагаме "калинки" в УО и къде ли не, ще се крием зад "изисквания и наредби" на ЕС /ама постфактум/, ще си лапаме комисионните и ще злоупотребяваме в наша изгода, а вие, ВИЕ ЩЕ ПЛАТИТЕ СМЕТКАТА!!!
*
Ползата от "наказанията" - НИКАКВА!
*
Изход от ситуацията - Терминал 2!
ИП

Анонимен каза...

Финансова и данъчна дисциплина–това са изискванията на ЕС! Ако не си променим мисленето в тези насоки, нямаме шанс! Отговорност, опит, широко скроено мислене, желание за развитие и обновяване, са също неща, които ни липсват. Какъв ЕС, какви пет лева/както казваше някой/?!

Анонимен каза...

Това са общи пожелания, 2-ри.
В ЕС наказват виновниците, а в България - населението.
Какво променено мислене, каква отговорност, какво развитие и обновяване... какви 5 лева?

Анонимен каза...

Няма надежда.
Вървим към Евразия.

Анонимен каза...

Честит празник на всички студенти и на всички бивши студенти!
ИП

Анонимен каза...

От цялата история стават ясни и други неща, като например вярността на поговорката -„И ножът и сиренето е в тях“! Само където сиренето е от издоеното от нас мляко. А като сме им дали доброволно и ножът, каквото ни отрежат това е!
Вижда се и друго- цялата система на еврофинансиране е умишлено направена толкова усложнено, изпълнена с неясни и отблъскващи понятия, условия и тълкувания с явната цел дори и хора навътре в нещата, да не могат да се ориентират правилно, за което и свидетелствува големият процент от неусвоени евросредства като цяло за България.
Щом такива проблеми има Общината, която разполага все пак с необходимият ресурс от кадри, то какво остава за някой обикновен гражданин или сдружение да реализира успешно някакъв европроект? Ясно е че без стабилен политически гръб и тлъста комисионна на съответната фирма-консултант тези неща не стават. А като се има предвид, че повечето европроекти са съфинансиращи, т.е. че за да изпълни проекта бенефициента трябва да има предварително необходимата сума пари, а откъде да ги вземе освен от банката с 14-16 процента лихва, то цялата работа съвсем се обезсмисля.
А самата дума „бенефициент“ ми е толкова противна, че пфу не ви щъ европейските помощи заробващи!!!
И какво ми остава, да взема поръждясалата мотика от баба ми и да ида да поразкопая нивицата, е и дядо ми е сял картоф и баща ми, и аз ще се науча!
М Д

Анонимен каза...

Що не питате силно и високо: "КОЙ ЩЕ СИ ТРЪГНЕ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ГАФА?" Пък била и кметицата дори!

НЯМА НЕЗАМЕНИМИ!

ПАК ПИТАМ: КОЙ ЩЕ СИ ТРЪГНЕ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ГАФА? или КОИ?

Анонимен каза...

Пак да ги изберем на другите избори!


Анонимен каза...

За два дни министерството отговоря на въпросите на Т21, а кметицата мълчи. Тя си е свършила работата. Осигурила е плащането на глобата от бюджета за сметка на хората от общината. 180 000 лева, с които се плаща глобата не са предвидени за глоби, но кметицата решава да прецака хората, като ги лиши от тези пари, вместо да потърси отговорност на предшественика си, който е отговорен за направеното нарушение. Е как да го направи, като гарван гарвану око не вади. Ние да не сме малки деца да ни залъгва кметицата, че видите ли има едни лоши хора от едно министерство и един още по-лоши от Европа, които наказват общината и целят да я дестабилизират. Напротив, точно това ще помогне да се стабилизира града, но няма как да стане, защото започне ли да се разплита чорапа, ще стигне и до негово величество кмета, който е направил нарушението, но той е над закона. Законът е за хората, които му плащат глобите.

Анонимен каза...

Минак крадеца ви го начука! И ще продължи да ви чука щото сте за чукане - прости Троянски еснафи. Ама да знаете, че кметицата ви е с него щото е наследила софрата му. Тези 180 000 лв. Са вашите пари, изкарани с пот и кръв. На вас не ви пука за това - на кметицата ли да й пука. Чакайте да видите глобите по водния цикъл. Кожата ви съдират, а на вас не ви пука. Щото сте мърша.

Анонимен каза...

Пак питам: Кои щатни или хонорувани служители с допълнителен доход от проекти са допуснали грешката и ще бъдат уволнени ПОРАДИ НЕКАДЪРНОСТ????????????????????????????????????????????????????????????????/

Анонимен каза...

КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ,

Анонимен каза...

Пак ли за виждате на успелите и реализирали се хора ?
Вие имате шизофрения,привиждат ви се глоби, крадене и корупция,
Комунисти долни!Ще дойде и вашият ден,а сега отивам да си пия хапчетата.

Лудият

Анонимен каза...

Да не забравяме, че благодарение на Акимов, Балев и мнозинството на ГЕРБ и БСП в момента изплащаме и ще изплащаме 7 години поред близо 5 милиона с лихвите глоби и санкции. За 2014 предстои да платим следващите над 700 000 лева.
Ако някой не е наясно какво представлява тази сума от данъците ни, ще му обясня. Това означава следващите между 15 и 20 години в община Троян да не се плаща пътен данък за автомобилите. За най-тъпите - това означава до 2034 година да не плащате данък за автомобила си. А за изключиелно тъпите - това означава на следващите избори пак да си ги изберете.

Анонимен каза...

Чакайте, чакайте, какво ви е виновна кметицата. Става дума за проект, който е изпълняван през 2010 г. при кмет МИНКО АКИМОВ. ОТНОВО!!!

Анонимен каза...

И все пак става ясно, че Управляващия орган е съгласувал процедурата и че община Троян е наказана чак след "извършен одит на системите през 2011 г. одитиращият европейските фондове и програми орган ИА „ОСЕС“ е наложил плоска финансова корекция на Управляващия орган на ОПРР за подобни пропуски при осъществяване на контрол за законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки". От отговора не е ясно какво наказание е получил Управляващия орган.

Анонимен каза...

Генадий, попитай Управляващия орган какво наказание е получил той и кой е платил глобата.

Анонимен каза...

17, вж "ОСЕМ" от коментар 1

Анонимен каза...

"15. Анонимен каза...
Чакайте, чакайте, какво ви е виновна кметицата. Става дума за проект, който е изпълняван през 2010 г. при кмет МИНКО АКИМОВ. ОТНОВО!!!"

15-ти или си много глупав или нас правиш на глупаци. Кметицата е виновна за това, че прикрива МинАк и глобата се плаща от общината вместо да даде отговорния за глобата МинАк на съответните органи, които да решат случая.

Анонимен каза...

Кой казва, че кметицата мълчи? На заседанието на общинския съвет тя много ясно, без да прикрива нещата обясни ситуацията. Но тук, в този сайт, не е нужно и дори е вредно.

Анонимен каза...

Обяснила на кого ? Явно според теб тумбаците в общинският съвет са по-важни от хората на Троян ! Абе вие в общината,май наистина се смятате за божества и нещо повече ?

Анонимен каза...

Дрън, дрън,дран! Това за мен гласи отговора на министерството. Неудобно е да отговорят на едно единствено простичко въпросче. А то е: Господа от министерството и УО, след като сте одобрили тръжната документация на общината защо не носите солидарно отговорността, а се извъртате като малка курвичка?Де бяхте тогава за да въведете корекция такава, че общината да не бъде санкционирана с финансова корекция. И забележете-"финансова корекция" какво мръсно определение е дадено на санкция/глоба. Когато на някого му наложат финансова корекция на първо четене остава с впечатление, че нещо ще се коригира в посока оптимизиране на проекта. Нищо подобно.Това си е чиста проба глоба. Подличко и мръсно, а? Като изпонаглобят 200 общини така МРР и УО ще придобият финансов ресурс за финансиране на още проекти на които да налагат корекции и т.н.. и т.н. Контрата е в общините, щото те са финансово цъфнали та скоро ще връзват. Питам-защо МРР и УО не разработят тръжни документации със заложени в тях критерии, които според ТЯХ са допустими и недискриминационни?Така ще се въведе ред и общините ще са наясно, ще получат сигурност, че няма да бъдат глобявани. Да ама-НЕ. Да ти пикая на европейските правила! ЕС иска да си плащаме вноските от милиарди евро на година, да играем по писаните и неписани правила/припознали сме тяхната ценностна система/, а не се намесва когато ясно вижда как в РБ цари бедност и мизерия!Не можело значи да се намесват във вътрешните работи. Майната им!

Анонимен каза...

22-ри, Системата за източване, крадене и обогатяване на партии, партийци, администратори и "наши" хора по цялата верига на т.нар. еврофондове е перфектна. Дори "корекциите" /глобите и санкциите/ са пресметнати и установени по правила и закон.
Наказанията /корекциите/ се плащат или от общинските бюджети или от републиканския бюджет, т.е. - изцяло от данъците на населението.
За овластените бандити, некадърниците, правоимащите другари и престъпните изпълнители-тарикати - наказание не се предвижда.
Целият период 2007-2013 го изкарахме така. Следващият период 2014-2020 също се предвижда да бъде отново така.
Тази Система е продукт на онази СИСТЕМА, с която ни яздят, крадат и съсипват вече повече от 24 години.Както виждате за 24 години няма осъден нито един овластен бандит или некадърник. Няма и да има. СИСТЕМАТА ги пази и възпроизвежда.
Точно при възпроизвеждането на бандити и некадърници е решаващата роля на населението - благодарното население, което 24 години го крадоха и съсипваха, 24 години не престана да овластява бандити и некадърници!!!
Стокхолмски синдром? Едва ли. По-скоро от тотална простотия, престъпно безхаберие и кучешка злоба и инат. За населението е важно "нашите" да бият "вашите". Ама че "нашите" и "вашите" са едни и същи и от едно котило - на кой му пука. Важното е нещастника-избирател да се почувства победител за един ден. Точно като "Господин за един ден".

Анонимен каза...

Голямо извъртане от МРР, голямо чудо!Това ако е отговор от тяхна страна, здраве му кажи!

Анонимен каза...

Голямо писане ,големи съчинения.Можем да си плюем така вечно.Редно е от общинската администрация да отговорят на следните въпроси кратко и ясно:
1.Кой е отговарял за изготвянето на европроектите?
2.Кой е отговарял за провеждането на конкурсите и определянето на параметрите за провеждането им?
3.Тези чиновници да отговорят на сесия на общинския съвет защо и как?
4.След това да си съберат такъмите и айде на атлант

Анонимен каза...

г-н ИП да не пише по форумите, ами да внесе въпроса за глобите в общинския съвет за разглеждане или да сезира прокуратурата,защото тя май не мисли да се сезира по въпроса

Анонимен каза...

Прав е №12.Големия въпрос е "КОЙ"."КОЙ" колко е взел и "КОЙ" кога пак ще вземе. Май много хора тръпнат в очакване. Предстои да разберем . Хахахаха. А дано ,ама надали.

Анонимен каза...

26-ти, г-н ИП достатъчно много пъти "внесе въпроса" и в общински съвет и в прокуратурата и в областната управа и в ДАНС и в комисията по корупция в НС и къде ли не.
26-ти, вие като гражданин имате ПО ЗАКОН същите права като г-н ИП да внасяте в общинския съвет и в прокуратурата "въпроса за глобите". Защо не го направите, а карате друг да върши вашата работа?

Анонимен каза...

Този проект е имал екип, със сигурност в него е имало и юрист. Възможно е да е използвана и консултантска фирма и накрая, но не на последно място всеки един документ е подписан от бенефициента. Документацията по него се пази, поне 5 години. Гена, като гражданин имаш право да погледнеш тази документация и да ни отговориш на въпроса-кой? Аз ще допълня и колко? След това ще се присъединя към гражданския иск срещу хората, които се опитват да ни вземат парите. Те със сигурност са взели своите и значителна сума, за които можем само да предполагаме. Ще обърна внимание и на избраната фирма изпълнител, тя със сигурност е свързана финансово поне с един член на екипа. С две думи, изкарай ни кирливите ризи. След като ОС се въздържа от мнение, дай поне гласност на нещата. Какво в действителност се случва в нашата община?

Анонимен каза...

Сега ни взеха 180000 лв. преди това около 2000000 лв., а какво ще стане след втория етап на водния цикъл на Троян дали няма да ни вземат още моного пари, не трябваше ли да се търсят стратегически инвеститори, да се възстановят заводите и селското стопанство, само времето ще покаже.

Анонимен каза...

30-ти, преди това не ви взеха 2 000 000, а много повече. 7 години ще изплащате и вече изплащате по около 700 000 лева на година с лихвите. Сметни си сам колко пъти по 2 милиона сте ударени да плащате. Сега ви сурвакаха с нови 173 000.
Нека ви яздят като си траете. То магарето за това го товарят и експлоатират..... докато грохне

Анонимен каза...

До 7, много ми е чудно що за предложение направи: "КОЙ ЩЕ СИ ТРЪГНЕ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ГАФА?" Пък била и кметицата дори!
Тук се пише за обществена поръчка през 2010-2011 каква щуротия си написал.

Анонимен каза...

КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ???

Гена - отговаряй ТИ, щото посерковците КРАДЛИВИ ни завръщат по комунистически и не казват КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ??? КОЙ???

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |