-->

Приложение № 15

Приложение № 15

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

………………………………………………………

ОБЛАСТ …………………...........…………………




ЗАЯВЛЕНИЕ
(по чл. 50, ал. 1, изречение 1 от Изборния кодекс)


от ………………………..……....…………..................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …........................…., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ……………....., издадена на ................................. от ………………………….. постоянен адрес:……………………………………….

Моля да бъде отстранена следната непълнота /грешка в избирателния списък за произвеждане на избори за народни представители на  12 май 2013 г.:
……………………………………………...………………………………………..……….…
…………………………………………………...……………………………………..….……
(непълнотата/грешката се описва)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за  народни представители  на 12 май 2013 г.

Дата ………………. 2013 г.   
Подпис:

***************************************************************************
Заявленията се приемат най-късно седем дни преди изборния ден.
Кметът разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася с решение, което обявява незабавно на публично място.
Всеки заинтересуван избирател може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок от обявяването му.
Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което не подлежи на обжалване  и се обявява незабавно.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |