Преврат в Общината няма, гаф на юриста – да

* Факт - инж. Пеевски преекспонира проблема, Т21 помогна
* Друг факт - санкциите по европроектите надхвърлят
стряскащата сума от 3 млн. лв.
Тема с продължение

ПРЕВРАТ в Общината няма, трудно е да се заподозрат и тайни центрове на властта. Това бе изводът ни след внимателния прочит на двата документа – решението за отговор и същинския отговор, предоставени на общинския съветник от „Атака” инж. Илиян Пеевски и на колежката му Петя Ковачева на тяхно питане по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Копия на документите ни бяха предоставени от инж. Пеевски (вижте ги по-долу – бел. Т21).

ЕДВА ЛИ същинският отговор, подготвен за заявителите, е бил умишлено подменен/фалшифициран, както заяви от трибуната на Общинския съвет инж. Пеевски. Станало е друго – вместо отговор, на двамата съветници е изпратено решението на кмета Донка Михайлова да им се даде отговор. Решение, адресирано до юриста на Общината Павлин Петков (а не до Пеевски и Ковачева) и възлагащо му да организира подготовката на отговора; накратко – работен документ, предназначен за вътрешно ползване.

ГАФЪТ на общинския служител Павлин Петков е явен и в някаква степен дискредитира процедурата за отговор на питанията към Община Троян; по това, според нас, спор не може да има. Не може да се отрече и друго – че инж. Пеевски преекспонира проблема с „фалшифицирания” отговор (тук, признаваме си, и Т21 даде своя принос). Което обаче си има смекчаващи „вината” обстоятелства, тъй като питането бе по една от особено гореща, значима и доскоро пазена в дълбока тайна тема – за санкциите, наложени на Община Троян по изпълняваните европроекти. Санкции, надхвърлящи стряскащата сума от 3 млн. лева.

Т21

*****
Решението за отговор

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ
№964/06.12.2011 г.


На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и получено заявление за достъп до обществена информация вх. №ЗДИ-7/22.11.2011 г. от Илиян Иванов Пеевски и Петя Радославова Ковачева-Иванова издавам настоящето решение за достъп до обществена информация със следните параметри:


Изтегли файла от ТУК или ТУК!

1.Предоставям достъп до исканата обществена информация, съхранявана в Община Троян.
2. Достъпът на заявителя до поисканата от него информация да се осигури в срок до 06.01.2012 г.
3. Предоставянето на достъп до обществена информация да се извърши в стая №1 в сградата на Община Троян, за което да се състави протокол, подписан от заявителя и от съответния служител, предоставил информацията.
4. Обществената информация да се предостави в следната форма: на хартиен носител
5. За предоставяне на исканата обществена информация да се заплатят разходи в размер 0,12 лв. (дванадесет стотинки) без ДДС за една страница (формат А4), съгласно заповед №10/10.01.2001 г. на Министъра на Финансите, и да се представи платежен документ.
6. Решението да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по пощата с обратна разписка.

Изпълнението на Решението възлагам на Павлин Петков – директор на дирекция „ПИО” в Община Троян. Контролът по изпълнението на решението ще осъществявам лично. Настоящето решение да се доведе до знанието на съответното длъжностно лице. Решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч в 14-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Донка Михайлова, кмет на община Троян

Съгласувал: Павлин Петков,
директор на дирекция „ПИО” в Община Троян

*****
Същинският отговор

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ
С ВХ. № ЗДИ-7/22.11.2011 Г.


1. Проект „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (№58111-88-279)
Срок на изпълнение: 29.12.2008 г. – 15.07.2011 г.
Стойност: 7 803 750,97 лв.
Финансова корекция: очакваната стойност е 1 819 964,52 лв. (1. ДДС върху първо искане на средства; 2. 25% върху договорите за строителство и публичност)

2. Проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (№58-131-13-13)
Срок на изпълнение: 15.12.2008 г. – 18.03.2011 г.
Стойност: 3 092 599,34 лв.
Финансова корекция: 764 101,50 лв. (25% върху основния договор за изготвяне на проектите и 3901,50 лв. за организация и управление)


Изтегли файла от
ТУК или ТУК!

3. Проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (№58-131-14-14)
Срок за изпълнение: 29.12.2008 г. – 18.03.2011 г.
Стойност: 1 814 071,73 лв.
Финансова корекция: 445 977,38 лв. (25% върху основния договор за изготвяне на проектите и 327,38 лв. за организация и управление)

4. Проект „Интегриран проект за образователна инфраструктура на община Троян” (№BG161PO001/1.1-01/2007/109)
Срок за изпълнение: 03.09.2010 г. – 18.11.2012 г.
Стойност: 5 644 883,71 лв.
Финансова корекция: 18 350 лв. (25% върху 6 бр. договори за проектиране)

5. Проект „Интегриран проект за подобряване на градската среда” (№BG161PO001-1.4.05-0015)
Срок за изпълнение: 16.07.2010 г. – 15.04.2012 г.
Стойност: 3 762 465,09 лв.
Корекция: 4261,60 лв. (5% върху договори за проектиране)

6. Проект „Интегриран проект за водния цикъл на село Шипково, община Троян” (№11/321/00627)
Срок за изпълнение: 23.10.2009 г. – 14.01.2014 г.
Стойност: 3 529 544,00 лв.
Корекция: 1001,05 лв. (5% върху стойността на договора за строителен надзор)

7. Проект „Независимост и достоен живот на хората с увреждания и самотно живеещи – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, в община Троян” (№BG051001-5.2.07-0064-C-0001)
Срок за изпълнение: 01.01.2011 г. – 29.02.2012 г.
Стойност: 180 853,54 лв.
Корекция: 372,59 лв. (разходи за възнаграждения и осигурителни вноски)

Очакван общ размер на финансовите корекции: 3 054 028,64 лв.

*****

* Бел. ред. Финансови корекции/санкции по изпълняваните европроекти са наложени на повече от 60 общини в страната, заяви при обсъждането на рамката на троянския Бюджет 2012 кметът Донка Михайлова (според бившия кмет Минко Акимов наказани са двойно повече български общини – около 120). Г-жа Михайлова бе категорична, че вина за тези санкции носят както Общините, в това число и Община Троян, така и Управляващите органи по съответните програми. На въпрос на съветничката Петя Ковачева ще има ли персонално наказани общински служители за наложените ни санкции, тъй като в редица случаи се касае за човешка грешка, отговорът бе, че на този етап не могат да се определят персоналните вини; занапред обаче ще бъдат подобрени критериите за подбор на екипите – както външните, тъй и от служители на общинската администрация, работещи по европроектите на Община Троян.

53 коментара:

Рицар без доспехи каза...

С две думи....Троянски мармалад

Анонимен каза...

"Bull shit" му казват другарите американци.
Винавни няма! Браво вре Донче. Затова ли хората
гласуваха против МинАк,или мислиш,че избраха теб? Беше им писнало от МинАк,а ако и ти прикриваш некадърниците в общината няма да имаш шанс за втори мандат - отсега да си го знаеш.
На Троянци им писна от вашите дечица и внучета
"партийни функционерчета" на БКП-ци напълнили
канцеларийте в зградата. Виновни има,и ако и този път не се изнесът имената им,и не им се потърси отговорност,не се съмняваи Донче и ти ще
си отидеш. Надали ще има някои наглостта да те направи председател но общинския съвет със заплата по-голяма от твоята. Последното е запазена парка на Данкови,Радевски,Дочкови и
компания в съюз с БСП,ДеСеЕбе,Вмр-ота и други
партийки измислени от БКП за да разбият и разводнят дясната идея. Рано или късно вярвам,че
господ всичко вижда и ще се върне на всекимо!!!

Анонимен каза...

Едни пили, други ще плащат! За да е като обеца на ухото за следващите, да се накажат всички предишни, допуснали грешки!

Анонимен каза...

Напълно съгласен съм, че ДОНКА има споразумение с Миню Трапчанский.

Анонимен каза...

Категорично не съм съгласен с твърдението, че съм преекспонирал нещата.
Продължавам да твърдя, че вместо изготвения в срок официален отговор от г-жа Михайлова, получих някакъв фалшив документ, заменил официалния отговор и който е в пълно противоречие със ЗДОИ.
Дали си фалшифицирал данните в някакъв документ или си покрил документа с данните, заменяйки го с някакъв друг документ – това е едно и също.
Не искам да персонифицирам нещата, защото не е толкова страшно кой какво сбъркал. Последните дни се опитах да насоча вниманието ви към посткомунистическите ПРАКТИКИ в община Троян, с които години наред разиграват хората и ги правят на маймуни. /да бе, нали сме градът на маймуните/. Това е големият проблем!
Очаквах поне едно „извинявайте”. Щеше да свърши по-добра работа от всякакви оправдания. /нямам предвид г-жа Михайлова, тя си свърши работата в срок и по закон/
Четири години в ОбС Троян обяснявах, обяснявах, обяснявах..., че с ПК не сме от СДС, ДСБ, РЗС, НДСВ, ВМРО и т.н., а че сме от АТАКА и че подобни тъпи номера при нас не вървят!!! Нищо не са разбрали. Пак ще им го обясня!
Този номер с Решението, /както пише Т21/ което „сега пък стана” за вътрешна консумация и било ни изпратено по погрешка – също не върви! Става за сапунисване на читателите с цел нечие оневиняване, ама не дава отговор на въпроса – след като официалният отговор е готов в 14-дневен срок и стои в нечие чекмедже, а Решението било за вътрешна консумация с цел, цитирам Т21 „възлагащо му да организира подготовката на отговора”???? – ИП и ПК как щяха да получат отговора в 14-дневния срок? Как щяха да разберат за стая номер едно където нали, уж, трябваше да получим готовия отговор? И черешката на тортата – т.6 от Решението, цитирам „Решението да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по пощата с обратна разписка.”
Е каква стана тя? Решението хем за вътрешна консумация, хем да ни се връчи?
Ей, по-сериозно с хората на Атака!!!!!
следва
ИП

Анонимен каза...

Преди да ви „разчета” точките от това Решение, ще ви дам две неща, които са неоспорим факт
1.Съобразно ЗДОИ, исканата информация се ПОЛУЧАВА в 14-дневен срок на адрес посочен от заявителя.
2.Официалният отговор е изготвен в този 14-дневен срок, подписан и предаден за изпращане на заявителя
*
Да видим какво пише в Решението, което хем било за вътрешна консумация, хем трябвало да ни се предаде срещу подпис съгл. т.6 от това същото Решение
Точка по точка:
„1. Предоставям достъп до исканата обществена информация, съхранявана в Община Троян.”
Коментар: Това означава, че някой обещава да спази закона???, но по-интересното – разрешава ми се достъп до съхраняваната в общината информация, а не да отида да ПОЛУЧА изготвения вече отговор
*
„2. Достъпът на заявителя до поисканата от него информация да се осигури в срок до 06.01.2012 г.”
Коментар: Какво стана със законния 14-дневен срок? По-интересното – дават ми един месец срок с ПРАВО НА ДОСТЪП, а не да ПОЛУЧА изготвения вече отговор.
*
„3. Предоставянето на достъп до обществена информация да се извърши в стая №1 в сградата на Община Троян, за което да се състави протокол, подписан от заявителя и от съответния служител, предоставил информацията.”
Коментар: Личи ли, че трябва САМО ДА ПОЛУЧА готовия отговор? В стая номер едно ще ми бъде предоставен ДОСТЪПА до информация, т.е. аз ще искам те ще дават, протоколи подписи печати, съответни служители и какво ли не. Ами ако не зная какво да искам? А ако вие сте на мое място ще знаете ли какво да искате?
*
„4. Обществената информация да се предостави в следната форма: на хартиен носител”
Коментар: Нали отговорът беше готов /на хартиен носител/ и само трябваше да го получа. Очевидно става дума за друга информация, която ще ми се даде в стая номер едно и за нея трябва да е „на хартиен носител.”
*
5. За предоставяне на исканата обществена информация да се заплатят разходи в размер 0,12 лв. (дванадесет стотинки) без ДДС за една страница (формат А4), съгласно заповед №10/10.01.2001 г. на Министъра на Финансите, и да се представи платежен документ.
Коментар: Тук цинизмът е взел връх, ако става дума за отговорът на г-жа Михайлова. Само че не става въпрос за нейния отговор, а за съвсем друга информация, която ще ми дават в стая номер едно съобразно разрешения ми достъп и всичко което искам да ми се копира – да си го заплатя.
Да бе, ама нали трябваше само да отида /уж/ да си получа ГОТОВИЯ ОТГОВОР?
*
„6. Решението да се връчи на заявителя срещу подпис или да се изпрати по пощата с обратна разписка.”
Коментар: Защо просто не ми изпратиха ГОТОВИЯТ ОТГОВОР срещу подпис или по пощата с обратна разписка?
Знаете ли защо? Защото на някой и през ума му не е минавала идеята аз да получа официалния отговор на г-жа Михайлова с ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ за провалите на бившия кмет Акимов по европроектите. Ето защо някой съвсем целенасочено се опита да ме мотае и да ме праща сам да си заявявам и търся информация.
*
Който може – нека ме опровергае!
п.п. Извинявайте за дългия постинг!
ИП

Анонимен каза...

Поздравления,г-н Пеевски! Следващия път като поискате информация - много ще внимават,казвам го с цялото си уважение.Впрочем когато бяха изборите за депутат- гласувах за Вас/със сигурност щяхте да свършите повече работа от С.Лалева/.

Милко Станчев каза...

На вниманието на г-н Директора на Дирекция ПИО :
Уважаеми г-не, в нашето право е приет принципа на получаването, що касае правно релевантната кореспонденция, което и посочва чл. 34. ал.4, ЗДОИ - Срокът по ал. 1, т. 2 (срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация) не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.
Как Вие определихте, че решението е ПОЛУЧЕНО на 6.12.2011 г, след като се вижда, че това е датата на издаване на документа ?! Може би не се губи време при изпращането с обратна разписка, или г-н Пеевски е чакал пред вратата, та да разпише веднага !
Явно този срок не е спазен, с което и разпоредбите на чл 34, ал.4 ЗДОИ. Само се питам, ако аз като физическо лице не спазя някакъв срок...кво става ?
Изобщо не се питам в този случай какво ще стане, знам отговора;)
Г-н Пеевски, един съвет - следващия път посочвайте на какъв носител искате да получите отговора ( ако не сте го посочил и сега ).

Анонимен каза...

Напълно съм съгласен , че ДОНКА е с Миню Трапчанский

Анонимен каза...

Вярно ли е, че двата хотела "Веника", са купени от грък?

Анонимен каза...

Храчете колкото си искате, а Павлинчо дедоминкоф продължава да кърти по няколко хилки на месец от вашите парици!!! И му дреме на оная работа, нали вие храчещите ще му плащате масрафите. Маймунска му работа!

Анонимен каза...

А може ли гражданите на Троян да разберат какви хонорари са получавани и от кого по тези проекти по които са наложени санкции. Някой ще има ли доблеста за това.

Анонимен каза...

Пак по същия закон може да се иска информация за хонорарите, но няма да я представят. Гарантирам! А става въпрос за умопомрачителни хонорари, давани на наши хора! Тая практика продължава и в момента! А мръсотията се натрупва! Явно от грепше са притиснали Д.М. и тя само ще слуша.

Гражданин каза...

След доклада на Сметната палата, ще започнем да обявяваме имената и хонорарите на общинските служители работили по евро проекти. Вие сами ще оценявате дали тяхното можене и квалификация отговарят на размера на сумите получени от тях.
Докладът по наша информация трябва да бъде публикуван в края на м. април

Анонимен каза...

Селянин каза...
От черновата на доклада на Сметната палата става ясно, че всичко ще се замаже и умаловажи.
А имената и хонорарите на общинските служители, работили по европроекти въобще не фигурират там.

Анонимен каза...

Селянин каза...
Ние от Селяни за Троян знаем и служителите и получаваните от тях хонорари, но изчакаме Д.М. сама да ги обяви. Ако ли не, ще ги обявим ние!!!

Анонимен каза...

Нима някой е очаквал, че донка михайлова ще направи революция?/
Нима някой е очаквал, че донка михайлова ще изкара кирливите ризи на досегашната власт?
Нима някой е очаквал, че донка михайлова ще промени каквото и да е ?

Стана ли на всички ясно НАЙ-НАКРАЯ,че в тази държава и в нашия град, боята има значение само когато полуидиотите застаната пред урната?
Стана ли на всички ясно, че мине ли изборния ден, всичко тръгва по старому.


Стана ли ясно,че за пореден път хората в Троян, бяха извозени и нищо добро не ги чака.
Върхушката се окопа с всички цветове на софрата.Пеевски, както обикновено го бият през пръстите и понеже за него няма, лае по форумите като куче на пълнолуние.

Не бойте се, ще устискаме още 4 години,до другите избори.Знам, че сега всичко е едноцветно, но дойдат ли изборните времена, отново всичко ще стане цветно и много шарено!
А дотогава стойте и гледайте как героите на деня, с всеки изминал ден стават все по-успели и "оправени в живота",защото са умни,красиви и използват силата на позитивното мислене!

гражданин за Троян каза...

Да го пък махнат това хлапе,ако пък ще се управи работата ама не вярвам.

Анонимен каза...

Работата няма да се Управи, 18ти, щото има още доста такива, като него! Но така поне общината ще покаже, че има желание за промяна на досегашното положение на града ни. Все от някъде трябва да се започне, защо да не е това? Макар, че не съм съгласен просто да се махне..... Според мен има нужда да се намеси и съдът. Та това си е фалшификация на официален документ!

Анонимен каза...

Ловеч Прес отдавна писа:
Троянци плащат три милиона борч, оставен им от Акимов
Над три милиона лева санкции по проекти плаща Троянската община. Информацията бе потвърдена и от общинския съветник Илиян Пеевски, отправил до администрацията искане за достъп до информация. Финансовите корекции са били наложени както за пречиствателната станция, така и по програмите за регионално развитие и за водния цикъл на планинския град. Проектите бяха разтръбени като достижения по време на управлението на предишния кмет Минко Акимов. Сега в Троян никой не смее да говори за оставеното наследство, твърди Пеевски. На фирмите, работили по проектите, обаче е платено с банков заем, теглен в края на мандата. "Да, наистина обслужваме кредит от 3,8 милиона лева. Той е револверен и още тази година ще заложим в бюджета 500 000 лева за неговото погасяване", заяви за ЛП новият кмет Донка Михайлова. "Лишаваме се от други разходи за благоустрояване", допълва градоначалничката.Най-голямата санкция е за пречиствателната станция на Троян - 1,8 милиона лева. Както е известно, през юни миналата година лично премиерът Бойко Борисов откри обекта и издигна Акимов отново за кмет от ГЕРБ. На общината обаче е наложена финансова корекция, която е повече от 10 % от годишния бюджет на Троян. Местната администрация обжалва санкцията в съда, но делото още не е започнало. "Съжалявам хиляди пъти, че тръгнахме да правим пречиствателна станция. Който иска от Европа, да беше дошъл да си я направи после", е заявил бившият кмет Минко Акимов на заседание на местния парламент. Въпреки това Троян ще кандидатства за още пари от "Околна среда" - за канализация на квартали, с което да се осигури пречистване на 99 % от отпадните води, са намеренията на общинското ръководство.

Анонимен каза...

34 каза...не е лошо, не е лошо,нека има проекти нека поне се даде възможност някой, ама от Троян да е,да искара некой лев,де с работа,де с крадене!!!..па и нии със супата дека я духаме като безработни и безимотни да има шо да коментираме в нашия компютър щтото видите ли такива заводи като ЕЛПРОМ ,МАШСТРОЙ,ХЕМУС, и др.скоро нема братя да се постоят в Троян и ний на работа няма да ходим,па и с тези троенски вълнения,май и пенсия не ше дочакаме...таа дерзаите господа..работете,крадете,лъжете, да има кво да коментираме..то друго не може да правим освен да бием самара да са сяща магарето

Анонимен каза...

17-ти, добре, всички са маскари според вас. Раздадохте "свидетелствата", наредихте ги около "софрата" и най-важното - ОЕДНАКВИХТЕ всички. Удобно ли ви е така? Почувствахте ли се целият в бяло?
Между две "излайвания по форумите като куче на пълнолуние" ще си позволя да ви попитам - а вие какво правите, какво направихте та с нещо да промените нещата?
Удобно ли се чувствате "горе на зрителската скамейка" или може би на "масата на журито", от където да раздавате квалификации и оценки?
Още един въпрос, ако позволите - а вие какво предлагате? "Стойте та гледайте", както пишете, не върши работа. "...ще устискаме още 4 години", казвате. После още 4 години, после още 10 пъти по 4 години? Ехе, ами той Живота си отиде. Животът на ЗРИТЕЛЯ си отиде бе, уважаеми 17-ти.
*
Ще се опитам да доосветля "лаенето по форумите"
Я да видим какво пише в ЗМСМА:
Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник е длъжен:
1.....
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет
Каква стана тя, уважаеми 17-ти? Ами той Закона ме задължава да "лая по форумите като куче на пълнолуние", както пишете. Нещо повече - от 4,5 години насам, всеки божи четвъртък на всеки месец и на всяка година имам приемна в клуба на Атака, където да мога "да лая" очи в очи с всеки който има някакъв проблем или нужда от съвет или информация.
Това сигурно отново ще ви подразни. Ама как така, нали всички трябва да са ОЕДНАКВЕНИ по удобния автосценарий. Как иначе да се обоснове всенародното хленчене, всенародното скубане на коси и колко сме сиротни, безпомощни и обречени. Как иначе да се оправдае всенародното очакване на поредния "освободител", който непременно трябва да дойде и да ни освободи, докато ние кротко "стоим и чакаме".
Няма такъв "освободител", уважаеми 17-ти. Не съществува такъв освободител, който да може да ни "освободи" от нас самите. Този "освободител" дреме във всеки един от вас. Събудете го и свалете оковите на вярата и духът във вас самите. Ако ви стиска!
Иначе, роб се става САМО ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ. Дали физически роб или икономически роб - няма значение и не знам кое е по-лошото от двете, защото при физическия роб господарят е длъжен да посигури храна и подслон на роба, докато при икономическия роб - храната и подслона са задължение на самия роб.
Приключвам с "лаенето" до следващото пълнолуние :)
ИП

Анонимен каза...

34 каза на 17...брате винаги във властта е имало баница и винаги не е стигала за някой..от там именно произлиза понятието опозиция,не че ако тя доиде на власт,ще подобри нашето благосъстояние и стандарт на живот,напротив тя ни го връща тъпкано,свидетели сме вече как 21 години идиоти далаверажий и тямподобна измет се подиграва с нашия живот...какво да ви кажа братя ,ний си ги избираме такива и после им сърбаме попарата..не знам не знам край няма това,и се се надяваме уж край, вече сме избрали верният човек и той ще оправи нещата..а то кво става пак същата песен на нов ред....аре стига изчезвам от града ще си търся по добро място където хората отдавна са си решили житеийските въпроси..!!!

Анонимен каза...

абе хора не разбрахте ли 4е една пти4ка пролет не прави то докато 4акаме някои да направи нещо и тои живта свърши вместо да 4акаме някои да направи нещо да направи ние на 1 во място да има прозра4ност във общината какви приходи и какви разходи има и как се освоиават нашите пари и после да видим кои колко краде и какво наказание е понесъл защото не се търси одговорност от никои от тях вижте по светъ как го правят защото там се търси одговорност от всеки и всеки жител сигнализира за нередности вандализам и тн.надявам се да се сабудите троянци,бизнесмени и работници ипенсионери,4е то маи сте много пенсионерите млади нямя да останат тук и после пенсии отаде пари за тях......

Анонимен каза...

ДО 10

Хахаха много обичам да чета смешни коментари. Банка ПИРЕУС наистина е влязла във владение във Веника Палас, след като съдът обяви неплатежеспособност над кредитополучателя В.В. Банката е гръцка, а по принцип някои от умните ни съграждани бяха измислили, че ВЕНИКА е на Енкин. Е вече се доказва, че не е била негова.

Анонимен каза...

Тези които,защитават Донка може ли да обеснят какво правеше на рождения ден на Сашо Данков като се мразят ,барабар с МиНак и всичките вип маймун от ГЕРБ.Маймунска му работа:):)

Анонимен каза...

Шипката:
Отговорът на Донка Михайлова е пореден неин гаф! Вместо поне да се извини, тя се опитва да омаловажги скандала. Типично по комунистически... Жалко! Михайлова ще се окаже за Троян поредното управленско разочарование.

Анонимен каза...

Няма да е честно, ако се прехвърля вината по сметката на г-жа Михайлова. Тя си свърши работата в срок и по закон! Дайте си сметка, че тя наследява едни порочни ПРАКТИКИ в община Троян, а тяхното "чистене" е подобно на "авгиевите обори". Сигурен съм, че г-жа Михайлова ще прекрати тази конкретна ПРАКТИКА. В отговорът и - това личи. Може би трябваше по-ясно и по-декларативно да го изрази, но, това е само едно мое мнение.
От друга страна, нямах и не съм имал намерение да персонифицирам нещата към конкретен извършител. Премахването на тази и подобни порочни практики - това е същината и това е целта.
Нали си давате сметка, че г-н Петков е достатъчно умно и интелигентно момче, че САМ ДА СИ ПОЗВОЛИ подобна волност? Нали се сещате, че той е само един "инструмент", зад чийто гръб в подобна ситуация би следвало да стоят сериозни фактори като например кмет, председател на ОбС, областен или по-скоро някой зам.областен, някоя пребогата партия с властови ресурс на общинско и национално ниво? Кмета в случая го изключваме. Кой остава?
Е, съобразно тази "хипотеза" аз съм напълно съгласен с констатациите на Т21, макар и не чак в толкова краен вариант. "Диагнозата" и предупрежденията на Т21 не са изобщо за подценяване.
ИП

Гражданин каза...

Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:
........
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
.........
7. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
.........
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.
Видове дисциплинарни наказания
Чл. 188. Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.
Въпросният общински служител е нарушил по няколко параграфа Чл. 187 от Кодекса на труда(КТ). Неговият работодател, Кметът на община Троян е длъжен според степента на нарушението да накаже провинилия се служител с едно от наказанията определени в Чл.188 от КТ
Така, че г-жа Михайлова да си влезе в ролята на работодател, а не да се прави на "...ни лук яля, ни лук мирисала..."

Анонимен каза...

Селянин каза ...
Мълчанието и бездействието на г-жа Донка Михайлова й привличат все повече негативи! И то няколко месеца след като стана кмет! Имаме информация, че крайните в грепше, подготвят нейното сваляне. В момента герб владее Общинския съвет, т.е. града!

Анонимен каза...

Добре.Не стана ли на всички вече ясно,че дали е герб,дали е бсп,дали е лалка циганката, все тая.
Който хване кокала,не пуска докато не преяде!

Анонимен каза...

29-ти! Павлин Петков е държавен служител, т.е Кодекса на труда не го засяга.

Анонимен каза...

Скъпи 25–ти, какво толкова смешно прочетохте във въпроса ми? Информацията ми е от Троян. Дали е грък, или гръцка банка, няма значение, и не е смешно! Никъде не писах, че Енкин е собственик, а и изобщо не ме интересува. Който каквото си е дробил, и си дроби, ще си го сърба! ХАХАХА!

Анонимен каза...

Да бе те тези май търсят нов персонал за хотела, че стария бил опорачен вече.Ако гръцките собственици дават и гръцки заплати в Чифлик ще е добре.

Гражданин каза...

32-ри!Като е държавен служител да не е с два задника.Той живее и работи в България и е длъжен да се подчинява на законодателството и, а КТ е част от това законодателство.

Анонимен каза...

До 29ят гражданин...гражданино Троянец,явно вам много ви е известно от кодекса на труда..НО в нашия Общински съвет оше от Енкино време има порочна пректика при встъпване длъжност кмет,кодекса да се изхвърли през джама...и се започват едни приятелско звездни интересчииски кръгове,едно бъркане по дупките,и правене на пари,а след това едно замазване и заплитане на далаверата че и Барозо от СЕЛСЪВЕТА ,да немож ги разкри!!!таа тия ги чети на баба си,ние тук си чешем езиците ама те си правят ко си сакат,панимаиш!!!санким ти ако станеш кмет кат си огладнял нема а бръкнеш в кацата с мед...аз си признавам до лакътя брате до лакътя ще я топна.Нормално и практика е в света първите да са богати,спор нема,ама трябва и за нас електората поне за насъщтният да дадът,така го правят в света!!! аре че стана ракиено време..наздраве

Анонимен каза...

Г-н Пеевски, този път доста сте се объркал - павлин петков изобщо не е умен, а още по-малко е интелегентен!
Това е е едно недоразумение с диплома, плод на бизнес опитите на ТАТЕ и МЕЖДУКРАЧИЕТО НА МАМА!!!

Анонимен каза...

Искам да кажа че,осъществяването на тези евро проекти много зависят от това, кой колко ще пъхе под масата на Павлинча дедо Минкъв,крушката не пада по далеч от дървото ,дядя Минка гуи научил на всякакви мурафети,ама аз ще дам напътствия на тез дет са намислили да съ облажът от някой европалет...как ли??? ами спомнете си прякора на покойният министър Божков в кабинета на Костов..мисля беше "мистър 10%" мисля че тарифата не се е променила.е доста дръпнах опашката на дявола..да ме извяват мойте съграждани но това е положението пари няма..деиствайте!!!

Анонимен каза...

37, би ли ме светнал кои са родителите на П. Петков ?
Него си го спомням ...малко лигав беше като малък, но може да е станал на човек Я;)

Анонимен каза...

Г-н Пеевски, не знам кой стои зад г-н Петков, но по- интересно е той какви хонорари взема?????

Анонимен каза...

В коментарите ще има смисъл ако всеки......не е анонимен.
И.Павлова

Анонимен каза...

Троян се развива добЛе.........................
1 3 зам-кмета
2 пр.ОС заплата по голяма от кмета
3 ами и местните деПУТати си вдигнали заплатите поне 60лева..350лв...нищо ама 28човека 48 месеца
НЯМАМ ЕЛКА ТО СА ДОСТА ПАРИ
ГАНстер за тРоян или колкото е останало от него
намерих елката:470400лева

Анонимен каза...

И в Севлиево май толкова взимат ;))
Половин милион тук, половин там...

Анонимен каза...

Илиянка ,
с игла геран копаеш,срешу ръжен не се рита,игла в купа сено и т.н
предполагам разбра .
42 малко сатия пари за работата която вършат
"4 часа чесане на езици"-350лева
браво...........в Севлиево пари не вземат

Анонимен каза...

Еиий хора,между Троян и Севлиево има балкан разлика,някой да е ходил там и да е преброил моловете и заводите а??? а пък Сивлюуву се намира в България и на всичкото е на 45 км от нашту китну градче,и с нищо не превъзхожда по хубост и природни дадености Троян..Баба му викаше "тиквен бур"по старите хора ще кажат що??? беше на обед когато го посетихме..едно време ако си спомняте моста на ЕЛМАкак посиняваше от работниците в обедна почивка,така беше посиняло цялото Севлиево..сякаш бяхме се върнали в80те години..еее кво става питам аз нашите управници,като не знаете как да оправите града и да дадете на хората работа и хляб питаите бре,как го правят комшиите!!!???

Анонимен каза...

""– вместо отговор, на двамата съветници е изпратено решението на кмета Донка Михайлова да им се даде отговор. Решение, адресирано до юриста на Общината Павлин Петков (а не до Пеевски и Ковачева) и възлагащо му да организира подготовката на отговора; накратко – работен документ, предназначен за вътрешно ползване.""

Уважаеми Т21 ,
Според мен с горното тълкуване на процедурите по ЗДОИ ‘тежко’ манипулирате общественото мнение. Препоръчвам Ви преди да коментирате казус по ЗДОИ да направите консултация с експерт /например адв.Кашъмов/ за да отразите обективно горния казус .

В случая действията на администрацията /кмет и юрист/ са законосъобразни и правилно е изпратено решението до заявителите – така е изпълнена законовата процедура по чл.28 ал.2.

Когато заявителя получи решението по чл.28.чл.2 , той има право в едномесечен срок да си получи исканата информация,а в случаите когато с решението си администрацията отказва достъп до информация или дава частичен достъп , заявителя има законово право в 14 дневен срок да обжалва решението в АС .

В случаите когато няма решение и заявителя не го получи в законовия 14 дневен срок с изтичане на срока , заявителя има право да подаде жалба в АС за мълчалив отказ на администрацията за достъп до информация.

Така , че решението не е за вътрешно ползване ,а е акт с който администрацията е изпълнила изискванията на закона.

troyan21 каза...

До №46:

Здравейте, въпросът Ви е справедлив, ето отговорът ми.

Цитирам финалната част на Решението, подписано от кмета Донка Михайлова и изпратено от юриста Павлин Петков на заявителя (съветника Илиян Пеевски):

"Изпълнението на Решението възлагам на Павлин Петков – директор на дирекция „ПИО” в Община Троян. Контролът по изпълнението на решението ще осъществявам лично. Настоящето решение да се доведе до знанието на съответното длъжностно лице."

ТРИ НЕЯСНОТИ, търсещи своето обяснение

1. Възлага се на Павлин Петков изпълнение на Решението, а решението се изпраща на... Илиян Пеевски!?

2. Контролът по изпълнение на Решението ще се осъществява от кмета - как, нали Решението е изпратено на Пеевски!?

3. Нарежда се настоящото Решение да се доведе до знанието на съответното длъжностно лице - но нали Решението е предназначено за заявителя Пеевски, а не до "съответното длъжностно лице"!?

Цялата тази ОПЕТЛЯНОСТ на решението за достъп до обществена информация навежда на мисълта, че заявителят Пеевски е бил "финтиран" - умишлено или не, това е друг въпрос. Още нещо - логично е едно уведомление, че ти разрешават нещо, да е от няколко реда, а не от две страници, от които, в крайна сметка, трудно се разбира какво точно ти казват. Признавам - може всичко това да е станало неумишлено, от неясна формулировка, но вината за това не е нито у Пеевски, нито у Т21, нали?

****

ЗДОИ Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

При първа възможност ще помоля адв. Кашъмов да ми изтълкува този член и съотносимостта към него на споменатото Решение.

С уважение: Генадий Маринов, Т21

Анонимен каза...

Генади,
Този с 46-тия коментар е въпросното "НЕДОНОШЧЕ", павлин петков! Това ясно личи от неграмотното тълкуване на закона!

Анонимен каза...

Уважаеми г-н Маринов,
Решението за предоставяне на обществена информация съгласно ЗДОИ не е същинското предоставяне на исканата от заявителя информация , а е решение на административния орган да предостави или непредостави исканата информация, по реда определен в решението , като решението подлежи на обжалване пред АС.

Цялата тази процедура колкото и странна да Ви се струва защитава правата на заявителя на исканата информация – решението дава законова възможност в случаи на отказ на информация , на даване на частичен отказ до информация или при мълчалив отказ, заявителя да има реална възможност да си потърси правата пред АС.

Въпросното решение е част от законовата процедурата по предоставяне на обществена информация и е административен акт/който подлежи на обжалване пред АС/ с който кмета решава в случая да даде достъп до исканата обществена информация на заявителите и с него информира заявителите , че ще получат исканата информация в законосъобразния срок .

С това си решение кмета определя изпълнителя на решението по даване на исканата информация и задължава директорa на дирекция „ПИО” в Община Троян да предостави достъпа като изпълни точки 2-5 от решението.

След получаване на решението за достъп до информация , заявителя следва да си получи исканата информация по определения в решението ред.

Отговорността пред закона по предоставяне на обществена информация е на кмета и за това контрола по предоставяне на информацията съгласно решението се упражнява кмета .

Анонимен каза...

Мълчи бе 49-Петков кво се оправдаваш като си се осрал до уши. МинАк трапчанския циганин ти е господар на тебе и на него език подаваш....

Анонимен каза...

Мълчи бе 49-Петков кво се оправдаваш,Кола за 25000 хил., къща за 70-80 хил., спа почивки и т.н. осрал си се до уши.

Анонимен каза...

не е виновен тоя де яде зелника,виновен е тоя де му го дава,не винете момчето ,и на теб да дадът и ти ще вземеш,ама май те е яд че не си на негово място,всички сме от един дол дренки...всеки иска да навакса изгубеното през тез 45 години!!!

1

Анонимен каза...

Здравейте, Господа,
наистина не е виновен само тоя който взема, а и тоя, който му дава - тоест ние! Като погледнете новата кола на адвокатчето и полагащата му се заплата, бързо ще разберете откъде е купена. Според мен трябва да поискате Достъп до обществена информация за получените хонорари от Павлин и това не може да ви бъде отказано. Не че му завиждам, но ми писна някои да живеят царски с моите пари без да правят нищо полезно. Аз лично съм купил голяма част от нея с плащаните от мен данъци.
Госпожо кмет, аз също съм гласувал за Вас и все още не съм загубил надежда, че ще промените нещо в това блато, наречено Общинска Администрация. Там от години служители си клатят краката и за това получават пари, които са взети от нас.
Това трябва да спре!

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |