В Бели Осъм: За 5 деца 5 души персонал?!

* Общинският съвет гласува срещу Наредба №7 на МОМН * Красимира Райковска оспори решение на председателстваната от нея Комисия по образование * Иван Драголов: „А сега де, де да знам, аз няма да ти паса печката на теб” * Виолета Маркова: Не искам да се конфронтирам с никого, но случващото се надмина всякакви граници

ПО ОСОБЕН НАЧИН стартира същинската си работа извънредната сесия на Общинския съвет (ОбС) в Троян, посветена изцяло на проблемите на образованието (16 септември 2010 г.).

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД – когато трябваше да се обсъди и гласува предложението на общинската администрация, касаещо обезпечаването на училищата и детските градини през новата учебна 2010/2011 г. – най-напред се изказа председателката на Комисията по образование Красимира Райковска. Г-жа Райковска с неохота прочете едно контрапредложение на подопечната й комисия, свързано с детската градина в с. Бели Осъм (подразделение на ЦДГ „Синчец”) и взето на заседание ден по-рано. След което заяви, че е… размислила и не е съгласна със становището на комисията. „Нека не затриваме повече училища и детски градини”, драматично обобщи г-жа Райковска и призова да се подкрепи предложението на кметската администрация.

ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ? В т. II на проекта за решение на администрацията се предлага да се разреши сформирането на маломерна група под 10 деца от изнесената група в с. Бели Осъм (казахме вече, че тази маломерна група е към ЦДГ „Синчец” , една от най-големите и търсени от родители и деца детска градина в Троян – бел. Г.М.). Това предложение обаче влиза в противоречие с Наредба №7 на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), регламентираща броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в училищата, детските градини и обслужващите ги звена в страната.

НА ПРЪВ ПОГЛЕД нормативната волност в предложението на администрацията имаше своя дълбок социален смисъл – да не се стига до закриване на детската градина в едно село. Което закриване освен че би създало трудности на няколкото деца (по списък 6, но де факто 4) и техните родители, ще има и негативен психологически ефект сред населението на Бели Осъм (лесно можем да се досетим и за негативния предизборен ефект – бел. Г.М.). Всичко това би било разбираемо и донякъде оправдано, ако не бяха два документа – една докладна записка и едно уведомление по казуса, аргументирани и пределно ясни – изпратени от директорката на ЦДГ „Синчец” Виолета Маркова до кмета Минко Акимов. Докладната е от 27 август 2010 г., а уведомлението от 13 септември.

В ПЪРВИЯ ДОКУМЕНТ г-жа Маркова едно към едно заявява, че „средната посещаемост на групата в Бели Осъм от м. януари до м. май 2010 г. при списъчен състав 8 деца беше 5 деца, а имаше дни и с по 2-3 деца”. Директорката цитира и въпросната Наредба №7 на МОМН, че „минималният брой деца в групите е задължителен, а той е 12” (чл. 2) и под тази бройка деца група не би трябвало да има. Г-жа Маркова цитира и чл.2 (8), според който при недостатъчен брой деца „с решение на Общинския съвет в населеното място се сформира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”; но, и това е много важно, издръжката на тази маломерна група трябва да се поеме от Общината (от общинския бюджет), а не от бюджета на съответната детска градина (в случая – от делегирания бюджет на ЦДГ „Синчец”).

ПО НАТАТЪК В СЪЩАТА ДОКЛАДНА директорката подробно обяснява на кмета, че за 8-те по списък, а реално 5, а понякога и 2-3 деца в групата в с. Бели Осъм се грижи 1 учител и още 4 жени на половин щат, от които единият е за огняр през зимата (тоест за 5 деца се грижат 5 души персонал?! – бел. Г.М.). Всичко това пък се случва във време на икономическа криза и при коригиран и намален бюджет на ЦДГ „Синчец”. Г-жа Маркова представя и разчети, че при сега съществуващото щатно разписание за една година осигуровките и заплатите за персонала от групата в Бели Осъм възлиза на 19 000 лв.; и, цитирам дословно: „При съществуващите реалности, икономическа криза, свиване на разходите и тяхната целесъобразност детското заведение (ЦДГ „Синчец”) няма финансов ресурс да покрие такъв фонд работна заплата, а и издръжката ще бъде изключително затруднена поради коригирания бюджет”.

В КРАЙНА СМЕТКА директорката на ЦДГ „Синчец” предлага за групата в Бели Осъм да се приложи споменатия чл.2(8) от Наредба №7 и групата да се преструктурира като полудневна (т.е. на издръжка от общинския бюджет). Ако ли не, ще се премине към закриване поради липса на финансови ресурси. Отговор на докладната не се получава, след което, в последния възможен срок преди началото на учебната година, г-жа Маркова пише споменатото уведомление от 13 септември т.г.

В УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТНОВО се изреждат цифри и факти и се предлагат два варианта: групата в Бели Осъм да се слее с групите в централната сграда на ЦДГ „Синчец” в Троян; или да се приложи чл.2(8) и групата да премине на полудневна организация и на издръжка от общинския бюджет. Отново отговор няма. За да се стигне до предложението на администрацията, внесено за разглеждане на извънредната образователна сесия на ОбС и целящо запазване на статуквото, макар и в разрез с постановките на министерската Наредба №7 (а пропо – в изказването си на сесията г-жа Райковска заяви, че няма нормативни пречки да се приеме предложението на кметската администрация и че решение на ОбС урежда въпроса с Наредба №7?!; председателката на образователната комисия призова за становище по въпроса и ресорния зам.-кмет Мариян Балев, но изказване от негова страна не последва – бел. Г.М.)

КАК СЕ РАЗВИХА СЪБИТИЯТА в общинската зала по-нататък?

СЛЕД КРАСИМИРА РАЙКОВСКА (СДС) пред микрофона застана колежката й Донка Банковска (БСП), която освен съветничка е и жителка на Бели Осъм. Както обикновено тя бе доста емоционална, даже повече от обичайното, и заяви, че адмирира предложението на общинската администрация. Г-жа Банковска обясни, че сега децата в групата в Бели Осъм били 6, но догодина перспективата била оптимистична и щели да се появят още 5-6 деца и ще се влезе в норматива (откъде ще се появят тези деца тъй и не се разбра – бел. Г.М.). Лявата съветничка обясни също, че родителите от Бели Осъм много помагали на групата и че запазването на групата е и въпрос за бъдещето на селото. Г-жа Банковска спомена и за лоши управленски решения на директорката на ЦДГ „Синчец” – и даде за пример изграждането на парното, което можело да не се прави и да се замести от печки с водна риза.

АТАКИТЕ СРЕЩУ ДИРЕКТОРКАТА на ЦДГ „Синцеч” обаче ескалираха, когато на трибуната бе поканен (по предложение на г-жа Банковска) кметът на с. Бели Осъм Иван Драголов. Кметът започна с уговорката, че Донка Банковска е казала повечето неща, които той искал да каже. После обясни, че сега децата в белиосъмската група наистина са 6, но догодина ще са повече от 10; и че ако веднъж се закрие, никога повече няма да се възстанови. Накрая г-н Драголов изплю камъчето – че тук ставало дума за лични амбиции на директорката Маркова и нейно негативно отношение към групата в Бели Осъм още от самото начало, когато групата преминала към ЦДГ „Синчец”: „Тя още тогава каза, че тази градина няма да я има, намери сто кусура”.

Г-Н ДРАГОЛОВ ОБВИНИ ДИРЕКТОРКАТА, че го притискала да направи парно за градината, вместо печки на твърдо гориво; а парното било хубаво нещо, но не съвсем, защото в най-студените дни отдалечената детска занималня била студена и разпускали децата. Освен това разходът за парното бил двойно по-голям отколкото преди. Ето и част от цветистото му слово, предадено дословно: „И даскалицата, понеже е много умна тая Маркова, те и печката не можеха да си напалят. Но ние носихме дърва, моите хора, печки палим и така нататък. И повредили печката, занесли я на един майстор да я поправят, оставили я на пътя, минали циганите и взели печката. „Де ми печката?!”. А сега де, де да знам, аз няма да ти паса печката на теб. „Ами сега какво ще правим?!” Хубава работа, какво ще прави!”. „Положението е лошо, но догодина ще е още по-лошо за родителите, ако детската градина я няма. Моля ви, подкрепете предложението на общинската администрация!”, завърши г-н Драголов.

С ТОВА ИЗКАЗВАНИЯТА ПРИКЛЮЧИХА. Последва гласуване, контрапредложението на Комисията по образование бе отхвърлено, а това на кметската администрация прието с огромно болшинство – 27 „за” и 1 „въздържал се”.

СЛЕД СЕСИЯТА ПОТЪРСИХМЕ ЗА РАЗГОВОР директорката на ЦДГ „Синчец” Виолета Маркова (която кой знае защо не бе поканена в ОбС). Г-жа Маркова не скри, че е разстроена от грубиянския тон в общинската зала, както и от подминаването с мълчание на докладната и заявлението, изпратени до кмета Минко Акимов. Тя ни обясни, че логиката за закриване на групата в Бели Осъм не е само нормативна, макар че и това е достатъчно основание. Другите причини са социални. Първо – заради издръжката на 4-5 деца плюс толкова персонал в Бели Осъм се ощетяват много деца (над 200) и много персонал в централната сграда на ЦДГ „Синчец” в Троян. Второ – натовареността на персонала в Троян и Бели Осъм е коренно различна, а заплащането е еднакво, което води до напрежение в колектива. Трето – чиста лъжа е, че тя (г-жа Маркова) е натискала кметството в Бели Осъм да прави парно; точно обратното – от кметството използвали ситуацията да си направят парно с финансиране от общинския бюджет и това съвсем не било от загриженост за децата, а за удобствата на селската администрация, намираща се в същата сграда.

ДИРЕКТОРКАТА ПОЯСНИ, че не иска да се конфронтира с никого, но това, което се случва по „казуса Бели Осъм”, надминава всякакви граници.

Генадий Маринов

28 коментара:

Анонимен каза...

Изумена съм от селския тон на селския кмет Драголов и общински съветни Банковска. Това ли е нашия местен парламент - диви селяни, не по местонахождение, а по манталитет?
Абсолютна права е г-жа Маркова и й прави чест, че има куража да се опълчи срещу банда от непросветени хора и да защити повереното й детско заведение. В крайна сметка има нормативен акт - наредба, която всеки в тази държава е длъжен да спазва, без значение дали е добра тази наредба или не. Не са ли чували в ОБС за върховенството на закона? Що за безобразие е това поведение на общинските съветници?
От къде ще дойдат новите деца за детската градина в с. Бели Осъм - от съешването на кмета Драголов и Донка Банковска ли?
Втрещена съм от безхаберието на общинските съветници и от наглото им поведение в нарушение на нормативен акт!

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Троянец каза...

Явно в Троян министерските наредби нищо не значат,но не беше ли в правомощията на областния управител да блокира подобни своеволия?Г-н Нанков не е ли редно да се самосезираш по случая?Ако си затраеш работата е ясна- щом са от наште законът не важи,сега ще те видим струваш ли или си партиен послушко...

Анонимен каза...

Какви са тези идиотщини за 5 деца да се грижат 5ма персонал,да не би някой да е щатна изпълнителка на фелацио на дъртия кметски х.й.Кой плаща- ние,баси подиграфката!!!!!

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Оле лееееееее.Какъв кмет управлява Бели Осъм.???Какво е говорил по предизборните срещи с хората? Та той неможе да направи едно свястно изречение.Нямам симпатии към г-жа Маркова,защото наистина тя има какво да промени в поведението си като директорка, но в случая е напълно права и като ръководител, отговарящ и за стопанските въпроси и с правото си да се разпорежда с делегираните и финанси тя правилно е поставила въпроса за изразходването на тези 19000 лв.От къде ще им дойдат тези деца за догодина ? Ако кметът и Банковска са решили с личен принос да увеличат дечурлигата????! Бравос, но май им минало времето и на двамата.Тези дечурлига могат да идват с транспорт до Троян, както правят в едно родопско село за едно дете.Това също е политика на управляващите, но с по-малко разходи.Или учителката и лелките са близки на съветничката от БСП и ще са и необходими догодина за изборите.

Анонимен каза...

По-горе един коментиращ е писал, че му е по-удобно да си води детето на детска градина в с. Бели Осъм!?! Аз му казвам на този, че въобще не ме интересува какво му е удобно - ИМА НАРЕДБА, КОЯТО ВСИЧКИ СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ!!!

Анонимен каза...

Аз, като гражданин на този град, предлагам, ако Общинския съвет не отмени тъпото си и противозаконно решение, всички ние - троянци да нарушим едно решение на същия този общински съвет и да спрем да си плащаме местните данъци и такси. Щом ОБС може да нарушава наредба, и ние можем.
Поздравявам г-жа Виолета Маркова и й желая успех в нелеката, но принципна борба!

Анонимен каза...

Какви деца какви 5 лева- питайте хората в Бели Осъм те добре знаят за какво става дума...Цялата работа е кмета Иван да си уреди няколко негови хора на заплата нищо друго едната е бабичка на 70 години????Проверете....

Анонимен каза...

Не съм запознат дали е вярно това, че за 5 деца се грижат 5 души персонал, НО ако е истина е ПОРЕДНАТА ОГРОМНА ПРОСТОТИЯ...

На някой, нещо му било удобно.... ама чакайте: "Поемайте си разходите и си правете нещата, както Ви е удобно". Бива ли в това време, такива неоправдани разходи.

Не знам да се смея ли или да плача?!

ICE

Анонимен каза...

Уважаеми коментиращи, незнам дали имате деца, но я си помислете тези дечица - малки как ще ги извозват зимата до детската градина в Троян? Това, че г-жа Маркова има конфрликти с персонала там и, че мрънкат учителките й, че искат по - големи заплати НОРМАЛНО ЛИ Е? Питам аз???? Не сте запознати навътре в нещата и затова така коментирате. Не я изкарвайте такава душица г-жа Маркова. Всичко при нея е личен интерес, но е за сметка на дечицата и техните родители. Морално ли е пак питам да ги возим децата, при положение, че там може да съществува група????
Троянец

Анонимен каза...

Подкрепям горния коментиращ. Аз имам малко дете и ако с мен се случи никак няма да е приятно. Как ще си пусна детето да пътува само с автобус или такси. Това е нелепо. Естествено, че докато може, а и аз смятам, че може да функционира тази група не бива да се закрива. Това е неморално. Дечицата не са виновни с нищо, че живеят в Бели Осъм.

Анонимен каза...

До предходните двама:
Искам да ви попитам ако утре остане само едно дете в градината в с. Бели Осъм, пак ли считате, че тя следва да съществува? Съгласна съм, че това дете няма да е виновно, но това противоречи както на закона, така и на всякаква човешка логика.

Анонимен каза...

Ами 13 като подкрепяш дай да се дават 5-6 заплати на халос... да си спокоен да ти е кеф и да ти е добре... а 1000 (или много повече) души троянци да мрънкат за цялата тази работа, защото не е редно....

И казах: "Вади пари от джоб и прави каквото ти е приятно". Това са "общи пари" и би било редно да се разходват за ползата и с одобрението на гражданиете.... А ние не одобряваме вашето желание... Би било хубаво да има за всичко и всички, но няма как (за сега)...

Събудете се бе хора, никой не е длъжен да дава неразумни пари, за да се угоди на едниници хора. Като не ви изнасят условията във вашето населено място, отидете другаде.... не може да се угоди на всички и смятам, че в случая трябва да се "угоди" на по-голямата група граждани, която е против тази нелепа идея.

ICE

Анонимен каза...

Много си прав 14, и не само че противоречи на всякаква човешка логика, но е безумие.

ICE

Анонимен каза...

Да, ние винаги гледаме да ни е удобно, но не съм съгласна толкова големи разходи за пет деца.Това е за сметка на децата в града.Какво ще научат тези деца в селската забавачница.Белоосъмският диалект на тъпия кмет и бабите-лелички. Не е проблем една от лелките да идва на работа в троянската забавачница , да води децата и да ги връща обраткно на родителите им.Тези селски деца трябва да се социализират в голяма група от техни връстници, защото им предстои да идват на училище в града и шокът от сблъсъка с много деца и то градски деца ще е много голям.Вярвайте от опит го знам.Ще ги мачкат в началото, като деца от село.Спестената сума от бюджета ще отиде за подобряване условията в троянското заведение, даже може да отиде в параграфа " Храна" или " Заплати"Да не гледаме интереса на горкичкия кмет и на Банковска.Интересно ми е, като председателката на комисията по образованието защо си е променила решението, като е била в.и. директор на училище, за което са необходими доста средства, а те отиваха по селата да се поддържат маломерни паралелки.Защо? Какво целим с това? Само п о л и т и к а. До кога ще ни бъркат в джобовете.Американците отдавна го правят, ние да не сме по-прости и по-богати. Стига с простотии и то с такива за които плащаме всички.Селата са със затихващи функции, то май и града ни, но това е друга тема

Анонимен каза...

Да вземе кмета да посъкрати търтеите в общината,да понамоли командировките и "земляческите сбирки",да спре да ползва служебната кола за лична и ето пари за детската градина.

Анонимен каза...

http://www.troyan.bg/council/videozapisiobs/482-videozapis-na-39-to-zasedanie-na-obshtinski-savet-grad-troyan-16-septemvri-2010-g.html

20:30 мин.

Анонимен каза...

Предлагам да плащат на майките, които нямат работа и децата им не са на детска градина,за които държавата не може да осигури място в детска градина. Така и така държавата не се грижи да има българчета, възпитани и здрави, то поне едно добро да направи тази България.Няма да се плаща нито на учителки, нито на лелички, нито на огняри, а само на една мама.

Анонимен каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

до 21:
Когато се научиш да пишеш на кирилица, тогава коментира ти ще стои, а няма да се трие. Прочети вляво становището на г-н Борджуков - браво на него!

troyan21 каза...

До 21: Моля Ви, вижте колонката вляво, краткото материалче "Админът каза!". Ще ви го цитирам:

"Многократно сме казвали и доказвали, че коментарите в сайта на Т21 са абсолютно свободни - тържество на свободното слово. Въпреки рисковете. Така е и така ще бъде! Но има ДВЕ ПРАВИЛА, които са абсолютно задължителни:

1. Коментарите на български език се правят с българската азбука – от уважение към българския език и българското;

2. Пише се с малки и главни букви (а не само с главни) – заради хигиената на четене.

Тези две правила ще бъдат съблюдавани безкомпромисно. Казано друго яче – „българските” коментари на латиница и коментарите само с главни букви ще бъдат изтривани. Точка!

Ваш: Стоян Борджуков, админЪТ "

С уважение: Т21

Анонимен каза...

Не трябва да гледаме на децата като приход или разход на едно заведение - независимо дали е училище или детска градина.Това са Нашите Деца и ние трябва да гледаме на тях точно като такива. Ако на г-жа Маркова не им изнася да си отвари частна градина и да си прави каквото намери за добре.И да не забрявяме, че това е социална услуга.

Родител каза...

Ние сме няколко родители от кв. Велчевско- събират се 6-7 и щом в Бели Осъм за 5 деца има градина искаме и ние във Велчевското.Защото разстоянието от нас до градините в центъра е кажи речи колкото от бели Осъм до центъра.Нали е социална услуга?Сещам се че и в мах. Попишка трябва да се открие градина и в Балабанското че и в Трапето(Горно и Долно...пари бол,троянци са богати ще плащат...

Анонимен каза...

Хак му е на кмета. Той мислеше, че със запазването на градината в Б Осъм си осигурява гласкоподаватели от там. Ето, че и от Велчевско, и от други места вероятно ще се явят подобни ситуации. Тогава - вероятно тъм ще загуби избиратели- При това повече от спечелените. Така се получава когато се нарушават основни управленски принципи. Т.е. прояви се безпринципност. Някой беше написал "Давай кмете" и правилно окуражаваше кмета да свърши все пак нещо до края на мандата си. Аз обаче ще кажа: "Внимавай, кмете"

Седесар каза...

Ако не друго, то историята с дет градина в Бели Осъм разкри пълното изкукуригване на председателката на комисията по образование в Общ съвет Красимира Радковска.Със своето изказване на сесията по този повод тя показа, че не може да ръководи процесите в образователната сфера на общината. Некомпетентна,без собствено мнение, без цялостен поглед върху проблемите. Член е на СДС, обявява се за "дясна", а къде по "ляво" от това да плащаш на 5 души, които да се грижат за 4 деца. Наистина "Внимавай кмете". Но внимавайте и вие избиратели, когато гласувате. Внимавайте и вие, партийни лидери, когато предлагате свои представители за съветници. Тази Красимира трябва да се допуска до общината само когато трябва да получи като гражданин някаква услуга, но не и да има думата.Надявам се някой да каже това на лидера на СДС в града г-н Русанов.

Анонимен каза...

Дядо ми Гечо Банковски е роден в Банковското, дето някога имаше ветеринарна лечебница. Стойо Генекът ми прави мебели в Трапето. Имаме приятелка Църовска. Долното Трапе, Шипково, Бели Осъм и Троянът са ми любими места, бяха пълни с роднини, където по улиците хората ме познаваха, макар и полендаче, чий син и внук съм, когато отидех при роднините на гости. Последните ми братовчеди наскоро починаха. Мъчно ми е, че това хубаво село на моето детство си отива - с няколко деца само. Преди 60-70 години имаше лаф между белоосъмчани по адрес на плевналии и други летовници: "Един въздух имахме, и гражданите дойдохте да ни го вземете". През 50-те и 60- имаше ученически лагери практически без пари, били сме с брат ми в Тетевен, Терзийското, Шипково ... Изглежда всички като дядо ми едно време (той още през 1895 г.)са се преселили в градовете и сега няма деца. Това е проблемът, който очевидно се е зародил през 60-70-те години, а сега е станал бедствие, благодарение на смяната на системата. Който и да стане кмет, няма спасение, не ругайте хората по този грозен начин и не пишете глупости и цинизми, млади хора, не ви отива! И не е само в къщите за гости спасението - всички ли трябва да станат пиколи, камериерки и сервитьори на дебловрати джипаджии и курветини (извинявам се, админе)? Колко столарски работилници по вадата на реката имаше, и колко чиста беше водата и коритото. И какви моми и ергени по стъргалото вечер! Мильо и Пеньо, поне идвате ли си в бащините къщи понякога?

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |