Откриване на обект и заключителна пресконференция по проект за енергийна ефективност

Предстоящо

ОБЩИНА ТРОЯН ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ТРОЯН С АДРЕСИ: УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 332; ЖК „МЛАДОСТ“,  БЛ. 2; УЛ. „ПЕНЧО ХАДЖИ НАЙДЕНОВ“ 7; УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ 105 И 107; УЛ. „ТОМА ХИТРОВ“ 23“ 

    На 24 август 2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Троян, пред МЖС (масивно жилищно строителство) на ул. „Пенчо Х. Найденов“ 7, ще се проведе официална церемония „Откриване на обекта“, а от 11:00 ч. в салона на Община Троян ще се проведе „Заключителна пресконференция“ по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ 332; жк „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ 7; ул. „Христо Ботев“105 и 107; ул. „Тома Хитров“ 23“.

     Проектът е финансиран по договор № BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“  Бенефициентът е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 499 980 лв., от които 1 274 983 лв., европейско финансиране и 224 997 лв. - национално съфинансиране.  
 
    Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот в него.

***

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ 332; жк „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ 7; ул. „Христо Ботев“ 105 и 107; ул. „Тома Хитров“ 23“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |