Община Троян приключва пореден проект за повишаване на енергийната ефективност

ОБЩИНА ТРОЯН ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ТРОЯН С АДРЕСИ: ЖК „ЛЪГЪТ”, БЛ. 11 „ХИСАР“;
 ЖК „МЛАДОСТ“, БЛ. 5“

На 29 юни 2022 г. от 11:00 ч. в дворното пространство на бл. 5 в жк „Младост“, гр. Троян, ще се проведе заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“, с които ще се приключат дейностите по проект №BG16RFOP001-2.003-0019 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: жк „Лъгът“, бл. 11 „Хисар“; жк „Младост“, бл. 5“.

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 3 септември 2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 1 442 988 лв., от които 1 226 539 лв. финансиране от ЕФРР и 216 448 лв. национално съфинансиране.
 
Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на жилищния сектор в Троян. Извършените дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове. Подобряването на жилищния фонд ще доведе и до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията на живот в него.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-2.003-0019 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: жк „Лъгът”, бл.11 „Хисар”; жк „Младост”, бл. 5”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
 и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |