Инж. Гечев: Каква е ролята на г-жа Михайлова в този процес?

* При неспазване на срока за внасяне на бизнес плана в КЕВР санкцията за дружеството е в размер
 от 20 000 лв. до 50 000 лв.
Право на отговор

ВЪВ ВРЪЗКА с публикация на кмета на община Троян г-жа Донка Михайлова във фейсбук, в която се казва „Без да бъде съгласувано с мен ВиК дружеството „Стенето“ публикува във в. „24 часа“ и в. „Троян 21“ предложение до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за ежегодно вдигане на цената на ВиК услугите за периода 2022-2026 г…“, искам да дам информация за действащото законодателство в Република България.
• СЪГЛАСНО чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги „Регулирането на ВиК услугите се осъществява от КЕВР. Комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите“.

• СЪГЛАСНО чл. 10, ал. 1 „ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част, които се представят не по-късно от 6 месеца от изтичане на последната година, съгласно действащия бизнес план“.

• СЪГЛАСНО чл. 14, ал. 1 „Одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването на цените“.

• СЪГЛАСНО чл. 18 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги „В едномесечен срок преди подаване на заявлението по чл. 19 (заявлението по ал. 1 на чл. 19 е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора) ВиК операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване (в един местен и един централен вестник) и на интернет страницата си предложението си за утвърждаване и одобряване на цени“.
Публикацията във в-к „Троян 21“, 23 юни 2021 г.
С ВХОДЯЩ № ОбС-118/14.06.2021 г. на основание чл. 198г, т. 6 от Закона за водите изпратихме за съгласуване от Общински съвет - Троян Бизнес план 2022-2026 г. на „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян), но по инициатива на г-жа Донка Михайлова същият не беше внесен за разглеждане на сесията, проведена на 24 юни 2021 г.

В ОБОБЩЕНИЕ – съгласно действащото законодателство „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян) изготвя бизнес план за периода 2022-2026 г. съгласно указания и наредби от 28 май 2021 г. на КЕВР, внася го за съгласуване в Общински съвет - Троян и до 30 юни 2021 г. заедно с оповестено намерение за цени в местен и национален всекидневник го внася в КЕВР - София. След одобряване на бизнес плана на дружеството КЕВР определя цените за ВиК услугите за целия регулаторен срок. При неспазване на срока за внасяне на бизнес плана в КЕВР санкцията за дружеството е в размер от 20 000 лв. до 50 000 лв.

ОСТАВА открит въпросът: Каква е ролята на г-жа Михайлова в този процес?

25 юни 2021 г., Троян
Инж. Тонимир Гечев, 
управител на „ВиК Стенето“ ЕООД

1 Коментара:

КОРЕКТЕН каза...

ха сега,де: С ВХОДЯЩ № ОбС-118/14.06.2021 г. на основание чл. 198г, т. 6 от Закона за водите изпратихме за съгласуване от Общински съвет - Троян Бизнес план 2022-2026 г. на „ВиК Стенето“ ЕООД (Троян), но по инициатива на г-жа Донка Михайлова същият не беше внесен за разглеждане на сесията, проведена на 24 юни 2021 г.

Публикуване на коментар

Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |