Покана за Общо събрание на „Сдружение Троян-166“

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Сдружение Троян-166“

Уважаеми господа,
С настоящата покана Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение Троян-166“ на основание чл. 26 ал. 12 и ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Устава на „Сдружение Троян-166“ свиква редовно

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Общото събрание ще бъде проведено на 21 юни 2017 г. (сряда) от 17:30 ч. на адрес: гр. Троян, Информационно-културен център към Община Троян (бившия Китайски ресторант)

Общото събрание на „Сдружение Троян-166“ ще бъде проведено при следния дневен ред:
• Приемане на Дневния ред на събранието;
• Отчет на дейностите на Сдружението;
• Решение относно състоянието на собствеността на Сдружението и начина на използването й;
• Решение относно продължаване или прекратяване дейността на Сдружението.
Общото събрание се свиква по инициатива  на Управителния Съвет на „Сдружение Троян-166“. При липса на кворум в 17:30 ч. на 21 юни 2017 г. (сряда) Общото събрание на Сдружението се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

26 май 2017 г., Троян

Председател на УС на Сдружението: Христо Йовчевски

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |