ВМРО – Троян: какво обещахме, какво изпълнихме, какво обещаваме

Местни избори 2015 
Какво обещахме през 2011 г.?

В началото на мандата, който измина (2011-2015 г.), ние заявихме ясно и точно 10 приоритета за развитие на община Троян като визия на ВМРО. Основните акценти и водещата ни цел беше и си остава туризмът и затова започнахме с туристическия сектор като приоритет №1. 

ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА
 за развитието на община Троян мандат 2011-2015 г.
1. Туристическият сектор
 - ясен статут на туристическите зони
 - планиране развитието на туристическите дестинации и техните услуги
2. Минералните извори на територията на община Троян
 - предостовяне на минералните извори за стопанисване и управление от държавата на общината
3. Преотреждане на земеделските земи в северната зона на Троян за индустриална зона и предоставянето и на инвеститори
4. Реализиране на обходен път – II-35 и целогодишното му използване
5. Разработване на програма за развитие и реализиране на проекти за публично-частно партньорство – проекти за ВЕИ
6. Реализиране на съвместни дейности с ИПЖЗ - Троян и общината за възраждане на животновъдството и овощарството в помощ на земеделските производители върху земи общинска собственост
7. Ликвидиране на циганските гета и регламентиране на местата им за живеене на територията на община Троян
8. Намаляване на патентният и туристически данък с цел стимулиране на малкия и среден бизнес на територията на община Троян
9. Създаване на предпоставки и условия за публично-частно партньорство за реализиране на спортен комплекс на стадиона
10. Участие с проекти по европейски програми по горните приоритети.

Какво изпълнихме през мандата?

• В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР през изтеклия мандат си бяхме поставили за цел да изведем статутите на туристическите зони, ясни статути. В тази насока през мандата многократно ние от ВМРО поставяхме предложенията си в Общинския съвет (ОбС), поставихме ги и пред кмета на общината Донка Михайлова, която ги включи в мандатната си програма. В мандата успяхме да вкараме решения в ОбС за определяне на туристическите зони Чифлик, Шипково и Беклемето.

С решение №332 задължихме кмета на общината да се направи проучване и да се анализира необходимостта от откриване на процедура за обявяване на климатичен планински курорт Беклемето за курорт от национално значение. Задължихме кмета на общината със същото решение да направи проучване и да анализира необходимостта от откриване на процедура за обявяването на балнео-климатичен курорт от национално значение на с. Шипково (Шипковски минерални бани). Задължихме кмета със същото решение да се направи проучване и анализ на необходимостта от обявяване за балнео-климатичен курорт от национално значение на с. Чифлик.

В момента е възложено на екип от Българската асоциация по геомедицина и геотерапия да направи съответното проучване и да се произнесе в определен срок според изискванията на Закона за туризма; според този закона курортните места се категоризират като курортни места/курорти от национално значение и курортни места/курорти от местно значение. В нашия случай задачата е да се категоризират планинският курорт Беклемето и курортите Шипковски минерални бани и Чифлик.

Стъпките, които трябва да се предприемат, е изследване и определяне на курортните ресурси на трите курорта. При категоризирането им като курорти от национално значение трябва да се подготви мотивирано предложение до Министерския съвет, който да се произнесе за статута. Преди това трябва да се премине през едно съгласуване с Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие – това вече е възложено и чакаме резултатите. Може би до края на годината вече ще имаме резултати (яснота) по статута.

Защо искаме статут от национално значение? Защото в следващия програмен период (2014-2020 г.), особено за общини от нашия тип, ще се отворят различни програми, насочени към туристическия сектор. И когато статутът на съответния обект е по-висок, тогава по-лесно се прокарват проектните предложения. Давам пример с мегапроекта „Виа Траяна” на бившия зам.-министър Бранимир Ботев, който бе промотиран именно тук, в Троян. И ако тогава имахме национален статут на обектите – крайпътните станции по стария римски път Виа Траяна, процедурата вече щеше да е отворена. Асред промотирането се наложи да се извърви един 6-7-месечен период, за да получим нужния статут, което да ни даде възможност да продължим работата по проекта. Така ще е и с трите курорта Чифлик, Шипково и Беклемето.

• МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ на територията на община Троян са нещо изключително важно. Този подземен ресурс е в голям обем. Какво беше свършено досега? Имаме предложение на ОбС, с което задължихме кмета на общината да изготви мотивирано искане пред министъра на околната среда и водите да ни предостави за управление и ползване на минералните извори в Шипково и Чифлик. Стъпката, която успяхме да реализираме през мандата -  - Министерството на здравеопазването предостави материалните активи на Шипковски минерални бани (басейн, поликлиника, сгради) на Община Троян. По този начин първата стъпка е направена, а ние (Общината) тази година отдадохме басейна под наем и използвахме водата от извор EL36 и така от този ресурс влязоха първите постъпления в общинската хазна.

Следващата стъпка е да предявим по-сериозни претенции към другите три минерални извора в Шипково, за да може Общината да ги стопанисва и да печели от тях. В тази посока вече също се работи и от Министерството на околната среда ни изпратиха становище, че в момента има открита процедура за отдаване на концесия на някои от тях; и ако тези процедури се реализират, Общината би могла да заяви претенциите си за използване на този ресурс, а оттам и за друго ниво на приходите в общинската хазна.

• ПРЕОТРЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в северната зона на Троян, т. нар. местност Сврачи дол – това бе наше предложение и наш приоритет. В момента тази идея е реализирана. Имаме подробен устройствен план (ПУП) и първите закупени терени от двама инвеститори – от италиано-българската фирма „Копа хидросистем” и от софийска фирма за изграждане на кухня-майка. Тази Северна индустриална зона на Троян вече е обособена, без да се влиза в конфликт с други зони в съседство (туристически и жилищни). Каквито грешки се допуснаха в предишни периоди в други троянски зони – до хотел производствено предприятие и т. н.

• РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБХОДЕН ПЪТ II-35 и целогодишното му използване. Не сме преставали да работим по този приоритет. Това, което постигнахме през мандата, е едно решение на ОбС, което даде възможност за актуализация на проекта за нов мост (до бензиностанция „Лукойл”), което е необходима стъпка. Тук ще подчертаем, че практиката на обезсмисляне на проектите поради давност трябва да спре и ние ще следим стриктно случващото се след тази поредна актуализация. Ще работим проектът да се реализира в съответния срок/мандат, защото другото е безотговорно пилеене на средства.

• ПРОЕКТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА – конкретно за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). През 2013 г. в рамките на мандата ОбС прие общинска програма за енергийна ефективност. През 2012 г., в началото на мандата, по този приоритет – и считаме, че заслугата е наша – си изготви програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Това засега е само на хартия, но рано или късно ще влезе в изпълнение. Защото има много изисквания, включително в общоевропейски план, които ще налагат използването на алтернативни горива в съвсем близки срокове.

• СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНАТА С ИПЖЗ – Троян за възраждане на животновъдството и овощарството в помощ на земеделските производители върху земи общинска собственост. Това преди да го формулираме, при обсъждането, стигнахме до извода, че при положение, че селскостопанската наука (ИПЖЗ) е тук, в Троян и при положение, че Общината има своя ресурс, основно земята, бихме могли да стимулираме развитие на традиционен земеделски поминък в Троянско – животновъдство и овощарство. В тази посока през 2012 г. стартира един проект на българо-швейцарското сдружение ФАЕЛ за биоземеделие. През 2012 г. и 2013 г. се организира изложба в палатите на Националното изложение, идеята бе за нещо постоянно, но връзката се прекъсна, защото устойчивостта на един проект зависи от различни фактори, едната причина бе недостатъчна настойчивост от страна на общинската администрация.

• ЛИКВИДИРАНЕ НА ЦИГАНСКИТЕ ГЕТА. През 2013 г. бе подготвен един план за действие на Община Троян. Тогава ние бяхме много активни при изготвянето на този план. И бяхме особено настоятелни, че трябва да се работи по установяването и регламентирането на жилищните условия на циганите в община Троян. Решение има.

• НАМАЛЯВАНЕ НА ПАТЕНТНИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК. През мандата не позволихме тези два данъка да растат, което считаме за определен успех в нашата работа. Това е определен успех и на фона на случващото се в други общини, където имаше отчетлив ръст на тези данъци.

• ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СПОРТЕН КОМПЛЕКС в Троян. Много се спекулира с тази тема, но истината е една – че ние (ВМРО) настоявахме това да бъде включено в мандатната програма на кмета Донка Михайлова. Тук имаше по-широк консенсус, тъй като приехме едно решение за преотреждане на терен от 22 дка южно от стадиона за построяване на многофункционална спортна зала.

• ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ. В тази посока активно подкрепяхме Общината в работата й по европейските програми, свързана с нашите приоритети. Бяхме коректен, предвидим и надежден партньор на общинската администрация.

Приоритетите ни през новия мандат 2015-2019 г.

ДЕСЕТТЕ НИ ПРИОРИТЕТА остават неизменни, но в тях има и някои нови моменти.

1. Очакваме да получим становището на Асоциацията по геомедицина и геотерапия, с която е сключен договор срещу заплащане. И с това становище да подкрепим наше предложение до Министерския съвет за категоризиране на туристическите зони Чифлик, Шипково и Беклемето със статут на национални курорти.
2. Минералните извори – изискваме в Шипково и Чифлик Община Троян да получи правото да се разпорежда с тях и да ги стопанисва, както е в доста български общини, които имат подобен природен ресурс. Целта е приходите от експлоатацията на тези извори да влизат в общинския бюджет.
3. Преотреждане на земи в Северната промишлена зона – това е изпълнено и нещата там вече се случват.
4. Обходен път на Троян – настоятелно ще продължим работа по тази инфраструктурна задача. Но тук трябва и активната подкрепа от държавата и в този смисъл е важна дейността на нашите народни представители.
5. Алтернативни горива – работата продължава, това е безалтернативна задача.
6. Съвместната дейност на Общината с ИПЖЗ – важна задача и през новия мандат, в това сътрудничество има голям потенциал.
7. Ликвидиране на циганските гета. 
8. Патентния данък – ще се опитаме да задържим нивото му през първите 1-2 години от мандата, след това вероятно ще бъде отключен.
9. Нов спортен комплекс – ще сме особено дейни в търсене на бъдещ инвеститор, дали държавен или частен, няма значение. Успех ще е в началото на мандата да се преотреди теренът и да се изградят основните комуникации.
10. Работа по европроекти – неизменна и важна задача и през този мандат.

НОВИ ПЕТ ПРИОРИТЕТА през мандата

1. Възлагане на проучването за находища на минерална вода по оста Шипково – Бели Осъм – Балканец – южната част на Троян – Орешак – Черни Осъм с цел бъдещи сондажи и използване на този безценен ресурс.

2. Проучване и възлагане изграждането на инсталация за сепариране и изгаряне на зелени и битови отпадъци. Получената енергия да се използва за изграждане на оранжерия за цветя и зеленчуци – като отделно общинско звено, като звено към съществуващо общинско предприятие или като отделно общинско предприятие. Това може да се изгради на територията на бившия сеновоз (сегашната площадка за твърди битови отпадъци в началото на града). И е по възможностите на Общината, като, разбира се, ще се търси и финансиране по програми. Не е толкова скъпо, а ползите от подобна дейност ще са много големи и във финансов, и в социален план. Например, цялото озеленяване в общината може да се реализира по този начин.

3. Създаване на Общинско предприятие „Троянски имоти”. В момента на територията на общината има много собственост, която не се използва по предназначение. Имаме идея още от 2000 г. за създаване на едно стопанско туристическо звено към Общината, обединяващо резиденцията на Къпинчо, общинската станция на Беклемето, почивната база (под „Нефт и газ”) в Орешак, някои от ресторантите, които са общинска собственост, а са отдадени под наем. Всичко това може да се впрегне в една доходоносна туристическа дейност в полза на Общината. Тук може да се включи и звено „Общински паркинги”, както и новия Информационно-културен център.

4. Нови жилища за социално неинтегрирани граждани. Идеята е да се определят общински терени, има доста такива, и да се продават при строг регламент и облекчено разсрочено плащане на социално неинтегрирани граждани (цигани и други). Как? Общината предоставя терена и го преотрежда, ако е със статут на земеделска земя. На този терен се вкарват общата инфраструктура (вода, ток), както е в промишлената зона. Теренът се предоставя при определени твърди изисквания – за изплащане в определен срок и др. На хората се предоставя безвъзмездно типов проект за изграждане на жилище, съгласуван с Общината.

5. Създаване на общинско звено „Охрана, сигурност, зооинспекторат” (в структурата на общинско предприятие). Отдавна работим по тази идея, а в съседния Ловеч от години успешно работи подобно звено. Новот при нас ще е зооинспекторатът, нещо изключително важно във връзка с контрола по отглеждането на животни в общината.

ПРИОРИТЕТИТЕ в дейността на ВМРО – Троян през следващия управленски мандат 2015-2019 г. не са самоцелни. Те са надграждане на свършеното пред предходния мандат 2011-2015 г. и са обвързани с основните документи на Община Троян: План за развитие до 2020 г., Интегриран план за градско развитие, Общ устройствен план, който предстои да бъде приет.

Даниел Сираков, ВМРО - Троян

26 коментара:

Анонимен каза...

Много мърша и в тази листа има. Половината едва завършили школо и с доста срамно минало.

Анонимен каза...

Е тука с построяването на жилища за мангалите и други /кои са тия другите неинтегрирани, може би бежанци, не по малко мангали/, вече се оляхте, ама те ще си гласуват за Вас...бъдете спокойни, ама мен и семейство загубихте като гласоподаватели. Да живее циганията в ТроянЪт.

Анонимен каза...

Ало, комплексарчето,известно ли ти е,че има и много българи ,които не са на държавна работа и се водят социално слаби,чакай снимка и трите ти имена! ВМРО,очакваме реални резултати,както до сега .

Анонимен каза...

Пиите по една студена минерална вода, докато ВМРО измисли безалтернативния студен фузионен реактор, финансиран по европроект.

Анонимен каза...

Дано спечелят повече гласове, за да имат
потенциала да реализират колкото се може повече от приоритети си, които са и НАШИ приоритети. Най-вече ликвидацията на мангустите.
За тях съм!

Анонимен каза...

Кои са пък тези с едвам завършеното образование,че и срамно минало? Ако имаш да казваш нещо-казвай факти,или умри дискретно обвит в злоба от лъжи !

Анонимен каза...

Драги Даньо, безспорно имаш хубави идеи и безспорно си класа над Шишков и Ангелов в сферата на политиката. Само че и ти правиш една основна грешка, която е характерна и за абсолютно всички твои конкуренти от другите партии.
Ако позволиш, ще ти отправя няколко критики, които не ги приемай негативно. Напротив, ти си си извоювал правото да получаваш такива критики, докато всички останали /без Михайлова/ още не са дорасли за подобно уважение.
Първо – не е приемливо това и такива да са ти приоритетите в този момент и при тази днешна ситуация и отчайващо положение в Троян.
Ще се аргументирам. През този мандат, в който и ти и всички останали взеха участие – община Троян загуби поредните си 2000 жители. Общо с тях, за последните 20 години сме изгубили една трета от жителите на общината. Но това не е най-страшното. Страшното са тенденциите и статистическите данни, които нарастват и стават все по-ужасяващи. Например – Троян е с убийствен демографски срив от 13 промила при 5,5 за страната. Младото население е вече 10 %, а възрастните гонят 30% - тези данни също чувствително надвишават средните за страната. Нещо повече – преди 8 години тези данни бяха по-добри спрямо Северозападна България, докато сега вече сме ги „изпреварили“. Преди 4 години също бяхме по-добре спрямо днес, но и по-зле спрямо преди 8 години.
Е, питам те теб, както и останалите кандидати – защо за вас загубата на населението в община Троян не е първостепенен проблем и приоритет номер едно? Наясно ли сте, че когато си изгубил населението и особено младото и репродуктивно население – ти си изгубил всичко и кое да е управление е тотален провал? Наясно ли сте, че вече сме на критичния минимум и съвсем скоро общината няма да може да се самоиздържа и пропадащата спирала ще удвои скоростта си? Пак ще ти го кажа – всяка една стотинка от бюджета на общината, която не е насочена към спасяване на населението е безвъзвратно пропиляна!
Второ – друг голям проблем на община Троян е „замръзналия“ бюджет от местните приходи, който поддържа ниво единствено чрез вдигане на данъци и такси през последните 10-на години. Нито един от кандидатите и нито една от троянските партии не каза как ще увеличи местните приходи. Нещо повече – на всички кандидати и партиите им, предизборните програми са базирани върху харченето на готови бюджетни средства. Тотална „лява“ политика и социалистическо мислене, доколкото изобщо може да се говори за „ляво“ и „дясно“ на местно ниво.
Ще се аргументирам защо е проблем. Когато едни местни приходи са „замразени“ или намаляват или са с незначително увеличение – ти не можеш да мечтаеш за никакви местни програми и инициативи. Не можеш да мечтаеш за никакво развитие. Просто оцеляваш и си чакаш края.
Отново те питам теб и останалите – знаете ли как да увеличите местните приходи без да увеличавате данъци и такси? И защо това не ви е приоритет при този безпрецедентно замръзнал общински бюджет в частта си местни приходи? Питам и нещо друго – до 2020 г Троян ще продължава да изплаща по около 700 000 лева глоби и санкции заради „любимите“ ви европроекти и бездарното управление на Акимов и ГЕРБ. А тези пари се вземат точно от местните приходи на бюджета. Защо никой не реагира на това и не казва как ще се справя с издръжката на общината при ежегодната липса на тези пари. Защо никой от кандидатите не реагира и не казва на гражданите, че ще сезира институциите в ЕС и че ще се опита да спаси тези пари?
Защо всички си въобразяват, че общинският бюджет е някакъв брашнян чувал, който го изтупват с някакви предизборни програми и безпочвени обещания? Спирам до тук.
Драги Даньо, ти си човек, който умее да се вслушва и да търси рационалното. Надявам се да вкараш достатъчно голяма група в ОбС, за което ти пожелавам успех!
П.п. Какво стана с поканата ти за дебат? Сигурно са ти отказали, а щеше да е толкова забавно… и на теб, разбира се :)

Даниел Сираков каза...

Уважаеми приятелю,всичките ми усилия в това,което искам да се случи от тук нататък е приходната част на замръзналия бюджет да се промени прогресивно нагоре...тези приоритети,които залагам с колегите си е да заложим на резерва ,с който раполагаме ,като Община .Ако ги анализираш,ще стане ясно,че очакваме ръст на собствените прихиди ,от там нататък повече възможностти за "доброто ни бъдеще" надявам се без кавички.Готов съм на разговор по всяко време.Дебат се надявам да има...все пак всички сме троянци...А това е кауза!

Даниел Сираков каза...

Извинявай,клавиатура...

Даниел Сираков каза...

Уважаеми приятелю,всичките ми усилия в това,което искам да се случи от тук нататък е приходната част на замръзналия бюджет да се промени прогресивно нагоре...тези приоритети,които залагам с колегите си е да заложим на резерва ,с който раполагаме ,като Община .Ако ги анализираш,ще стане ясно,че очакваме ръст на собствените прихиди ,от там нататък повече възможностти за "доброто ни бъдеще" надявам се без кавички.Готов съм на разговор по всяко време.Дебат се надявам да има...все пак всички сме троянци...А това е кауза!

Анонимен каза...

Когато фактите говорят, боговете мълчат! Човекът си прави отчет на изпълнена програма с фактология. Браво, така се прави!

Анонимен каза...

Какво обещахте, какво изпълнихте и какво обещавате. ВЕДНАГА ВИ ДАВАМ ТОЧЕН ОТГОВОР:

НАЙ-АТРАКТИВНИЯ ИМОТ- ЧАРШИЯТА ИЛИ РИВЪРСАЙТ ГО ДАДОХТЕ НА НИКОЛАЙ ТОДОРОВ- ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

АЙДУШКОТО СБОРИЩЕ ГО ДАДОХТЕ НА ДАНЧО СИРАКОВ ВЕЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

НА АНГЕЛ БАЛЕВ ДАДОХТЕ ТЕНИС КОРТА

ОСТАВАМ С ОГРОМНО СЪЖАЛЕНИЕ,
ЛЮБО ТРОЯНЕЦА

Анонимен каза...

Само ГЕРБ там се ерудирани общински съветници които знаят как да оправят нещата. Гласувайте за ГЕРБ и другарят Шишков, чиито баща беше най-честния съдия. А другарят Шишков е най честния и почтен шеф на горското.

Анонимен каза...

Гласуваш за Шишков избираш Акимов.. Този филм го гледахме или да става Даниел кмет или пак Донка другите клоуни са излишни.

Анонимен каза...

Вапрос кам БСП,СДС,ВМРО,ГЕРБ и ДПС
Каде е стадиона на с.ОРИШАК.?

Ивайло бесния каза...

Аko не гласувате за Шишков,ще пишете обяснения:))

Анонимен каза...

Как ще повишавате приходната част на бюджета без общинска собственост? Почти цялата общинска собственост беше продадена, когато кмет беше г-н Енкин. Вие тогава бяхте общински съветник. Как гласувахте - "за" или "против". Дали "Айдушкото сборище" не ви прави "послушко", който гласува както трябва?
Още нещо. Мисля, че в един от мандатите си бяхте председател на Комисията по екология. Дойдох и се оплаках, че циганите горят гуми на завоя за Балабанското и от гъстия черен дим не може да се диша. Отговорихте ми, че нищо не може да се направи, защото това е техен поминък. Как сега да Ви повярвам, че ще решите въпроса с циганските гета?

Даниел Сираков каза...

До 17, общинска собственост има и тя е достатъчна ,за да активира приоритетите на ВМРО ,вероятно повърхностно ще прочел по горе написаното...Колкото до Айдушкото сборище ,това беше една обрасла поляна,за която участвах по общия ред ,на търг преди 15 години арендата ми изтича 2021г. В момента отглеждам коне за туристическа езда и съм регистриран като земеделски производител.Колкото до опазване на околната среда съм категоричен и последователен по спазване на законът.Въпроса с циганите е решим,но тази интеграция става с търпение и последователност ,воля и характер.Ако имате други въпроси отговарям та тел.0886393987 Даниел Сираков

Анонимен каза...

http://lovechmedia.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b5/
По интересното за троянските кандидат-кметове!

Анонимен каза...

Пеевски, ай вземи че се потапяй под вода, че вече ни писна от простотийте ти. Не видждаш ли че никой не те сефери за лула тютюн, ами само вреш като муле у майка си...

Анонимен каза...

ЦИТАТ: Протокол „А“ №229 от 31.10.1959г. Решение на ПолитБюро на ЦК на БКП http://tinyurl.com/on5ndpd за ЦИГAHИЗAЦИЯTA на България (Яшар Замфиркьов – Тато и Пънчо Кубъдън – Бато ловецо): „Въпроси на дневния ред: IV. Относно уреждане положението на онези трудещи се ЦИГAHИ, които желаят да се регистрират като БЪЛГАРИ. Докладчик: др. П. Кубадински. РЕШЕНИЯ: Смята за правилно да се уреди положението на онези трудещи се ЦИГAHИ, които се чувствуват БЪЛГАРИ и искат да се регистрират като БЪЛГАРИ … Във връзка с това Министерството на правосъдието да внесе в едномесечен срок предложение за изменение на правилника за водене на регисътите за гражданското състояние, в смисъл да се даде възможност на народните съвети да извършват промени в графа „произход“ по писмена молба на трудещите се от националните малцинства, които желаят да се регистрират като БЪЛГАРИ. Да се даде възможност на родителите, които желаят, да регистрират новороденоте си деца като БЪЛГАРИ.“ http://tinyurl.com/on5ndpd

Анонимен каза...

Со керез, со мaнгec Kapaкaчaн Джaмбaз Лaгкocтyп Koнтpepa Mypджo Миxo ... мaнгaл от Влашко-Meнгянcкaтa Разбойническа Орда - БаНДа на ДС и БКП

Анонимен каза...

Данчо покажи си дипломата за висше образование какво работиш от каде пари за живот как ще командваш града бе оправленчевски опит нямаш

Даниел Сираков каза...

Уважаеми анонимко 23,ако те интересува моето образование то е публикувано в автобиографичната ми справка и е обществено достъпно,ако те интересува от какво живея,може да провериш в НОИ,ако те интересува моят управленски опит,ще ти кажа,че на 23 г. управлявах 70 човека в печатница-Троян, а след това с хиляди през годините...ако искаш повече информация от мен съм готов да ти я дам. тел. 0886393987 Даниел Сираков

Анонимен каза...

Не се пънете, аз съм за ГЕРБ ама Ангелов ще е кмет. Лошото е за Сираков, щото легна на Донка Михайлова и сега като Ангелов вземе изборите какво ще прави милият?!
100% сега на дебатите ще атакува Ангелов и ще подкрепя Донка. Апък Шишков е подвил опашка и няма изобщо да дойде на дебатите!!!

Анонимен каза...

Аз съм за Сираков,знае може,разбира,другите сега започват това през,което той е минал.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |