Удължаваме срока за водния цикъл до 30 юни

* Донка Михайлова: „Въпреки изоставането,
 това е един срок, в който напълно реално проектът
 ще може да бъде реализиран”
Големият проект
Кметът Донка Михайлова
„ОТ ВЧЕРА, 5 ноември, имаме разрешение от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за анексиране (промяна) на договора с изпълнителя (строителния консорциум ДЗЗД „Траянус”) със срок до 30 юни 2015 г. Въпреки изоставането, това е един срок, в който напълно реално проектът ще може да бъде реализиран. Проявено беше разбиране, получихме разрешение и от Агенцията за обществени поръчки (АОП), и от МОСВ за анекс на договора.” Това заяви на пресконференция с местните медии миналия четвъртък (6 ноември) кметът Донка Михайлова. А казаното бе в отговор на питането на Т21 дали тя е оптимист за приключването на проекта за интегрирания воден цикъл на Троян, втори етап, чиято реализация върви в момента и проблемите не са никак малко.

Г-ЖА МИХАЙЛОВА уточни, че към анексиране отиват и договорите в голям брой от общините, които „трябва да изпълняват подобни проекти в такъв катастрофално кратък срок”.  Друго важно уточнение бе, че ще бъде анексиран и договорът на бенефициента Община Троян с управляващия орган (МОСВ), което „ще даде възможност в един спокоен срок да приключим проекта”. И ще позволи да се работи в едно нормално темпо, не като досегашното „крайно интензивно темпо”, което налагаше да се действа на 14-18 места едновременно и бе причина за сериозните затруднения в организацията на движението в града. Остава ни малко повече от 25% от работата, обобщи кметът, изразявайки оптимизъм в успешния завършек на проекта.

*****

На скорошната сесия на Общинския съвет (30 октомври) кметът Донка Михайлова внесе информация за хода на изпълнението на проекта за интегрирания воден цикъл на Троян, втори етап. Ето някои извадки от тази от тази официална информация, цитираме дословно.

Работата по най-красивата троянска улица - ул. "Любен Каравелов", върви и в момента
ИЗПЪЛНЕНИЕТО на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (№DIR-51011116-32-87) безспорно е едно от най-големите предизвикателства както пред местната власт, така и пред гражданите на Троян, предвид на което общинската администрация периодично представя информация за хода на неговото изпълнение. Информация вече се предоставя и посредством създадения специален подсайт в сайта на Община Троян - www.troyan.bg/waterproject, в който е описана цялата история на проекта и включените в него основни дейности. Сайтът дава също информация за предстоящите ремонтни дейности и промени в движението, даден е и e-mail адрес, на който всеки може да задава въпроси, да изпраща сигнали и да дава предложения по всичко, свързано с водния цикъл на град Троян.

КЪМ НАЧАЛОТО на м. октомври 2014 г. изпълнението на проекта е следното. При предвидено изграждане и реконструкция на 20 897 м канализационна мрежа са изпълнени 15 684 м (75,05%), а при предвидено изграждане и реконструкция на 7061 м водопроводна мрежа са изпълнени 4167 м (59,01%). Общото изпълнение на строително-монтажните работи е 70%. С приоритет се работи на улиците, предвидени за ремонт и реконструкция по друг проект („Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“), финансиран от националната Публична инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

ВСЕИЗВЕСТЕН ФАКТ е, че през настоящата година паднаха значителни количества валежи, които многократно поставяха строителя в невъзможност да изпълнява задълженията си. В повечето случаи се налагаше незабавно почистване на наводнени изкопи, което е свързано с изваждане на вече положени тръби и повторното им полагане; това попречи на ритмичния ход на строителните работи и водеше до многократно спиране и възобновяване на строителството. Дъждовете се изливаха непредсказуемо и в голям обем, което изискваше скоростно организиране на работния процес след поредния порой. Целият процес на строителството бе съпътстван от попадането на големи скални маси, което забави темповете на работа.

Работи се и в самия център на Троян - зад сградата на читалище "Наука - 1870 г."
СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ създадоха спрените плащания по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Постъпилите до момента средства по проекта са в размер на 5 597 366 лв. и представляват авансово плащане до договора за безвъзмездна финансова помощ; а разплатените от Община Троян средства към изпълнителите на проекта са в размер 7 469 741 лв. Липсата на оборотни средства принуди общинската администрация да търси финансов ресурс за разплащанията с изпълнителите преди да постъпят парите от ОПОС. За целта на 12 май 2014 г. беше отправено искане за отпускане на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (ФЛАГ). Одобрен е кредит в размер на 5 000 000 лв. и се очаква покана за подписване на договор. В тази връзка - създалата се несигурност допринесе за значително демотивиране на изпълнителя на строително-монтажните работи и затруднения с разплащанията.

ДРУГ СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ, който забавя хода на изпълнение на проекта, е липсата на становище от Управляващия орган (УО) на ОПОС за извършен последващ контрол със заключение за законосъобразност на съответната проведена процедура за избор на изпълнител - въпреки че документите от проведените обществени поръчки, подлежащи на последващ контрол, са изпратени още през м. октомври 2013 г., т. е. преди една година. Ръководството на Общината проведе множество срещи със зам.-министри и с ръководството на Управляващия орган, но без резултат; причината за драстичното забавяне бе от административен характер. Едва преди една седмица постъпи писмо от ОПОС за извършен последващ контрол по процедурата за одит на проекта - становището е, че процедурата е проведена законосъобразно. Липсата на становище по останалите процедури възпрепятства разглеждането на депозираните от Община Троян вече три искания за междинно плащане на обща стойност 6 961 221 лв., защото съгласно изискванията на ОПОС тяхното разглеждане е възможно едва след получаване на становището от УО за извършен последващ контрол. 

СЛЕДВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ и съществени слабости в работата на строителя, които с напредване на проекта стават все по-сериозни. Значително се забавя изграждането на сградните отклонения в участъци, в които вече е изградена линейната инфраструктура. Бави се видеонаблюдението на изградената канализация и изпитването на изградените водопроводи, което води до забавяне на възстановяването на пътните настилки. Лоша е организацията на довършителните дейности в участъци с голям процент на завършеност, което възпрепятства възстановяването на пътните настилки и цялостното приключване на строителството в тези участъци. Твърде дълъг е срокъг на слягане на обратните изкопи в някои строителни участъци и възстановяването на пътната настилка в изцяло завършени участъци. С натрупване на проблемите беше създадено нова по-ефективна организация на взаимоотношения и контрол върху работата на строителя, което не винаги води до достатъчна ефективност в работата.

Работата в центъра на града продължава
НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, важно е да се знае, че проектът се изпълнява с ограничен човешки ресурс в частта на звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), външната техническа помощ и строителния надзор, което се наложи от изискванията на ОПОС общият размер на разходите за проучвания и проектиране, ЗИП и техническа помощ, публичност и авторски и строителен надзор да не надвишават 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Изключително високата стойност, усвоена в рамките на проекта „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” (реализиран в периода 15.02.2008 г. – 15.04.2011 г.) и възлизаща на 3 092 599 лв. (от които 764 101 лв. финансова корекция), представлява 6,37% от тези разходи. Това води до твърде ограничен обем от средства, които могат да бъдат бъдат ползвани за строителен надзор, авторски надзор, управление на проекта, техническа помощ и публичност. Възникват и системни проблеми, предизвикани от проектирането, които се коригират в хода на изпълнението на проекта и бавят строителния процес.

Т21

Още по темата:

28 коментара:

Анонимен каза...

Всичко хубаво, ама да вземат да асфалтират дупката пред старата къща преди зимата, че е язък за готовия участък като там трябва да спреш за да се разминеш с друга кола.

Анонимен каза...

Г-жо кмет Михaйловa. Моля Ви обърнете по специaлно внимaние около хигиенaтa по трудa върху този превърнaл се в кошмaр зa троянци воден цикъл. Зaщо кaмиони излизaщи и рaботещи по проектa рaзнaсят кaл и прaх из целия грaд? Вaшият колегa Енкин нaвремето изсече всички дърветa по улицa Христо Ботев, нищо, че и той живее нa нея. Сегa липсaтa им е по крещящa от всякогa! Шум,прaх, мизерия. Живеещите и преминaвaщите пешa по тaзи улицa сa подложени нa ежедневен тормоз от шум и невъобрaзим прaх. Моля Ви кaто човек отговорете ми, кaкво прaвите зa здрaвето нa тези хорa? Осъзнaвaте ли сериозносттa нa този проблем и негaтивните последствия върху психическото и физическо здрaве нa троянци? Моля Ви вътворете ред, зaщото нямa и спомен вече от кокетния бaлкaнджийски гр. Троян. Този грaд е зaприличaл нa тоaлетнa, нa крaен квaртaл нa София ! МОЛЯ ВИ КAТО СЪВЕСТЕН ВAШ СЪГРAЖДAНИН, НAПРAВЕТЕ НЕЩО!!! П.П. Генaди уволни си IT специaлистa, от близо месец е невъзможно писaнето нa коментaри от web browser през компютър. Изисквa някaкви пaроли, които кaто се нaпишaт нямa къде дa се потвърдят! Изложихте се или товa е борбa срещу свободното слово?

troyan21 каза...

До №2: Затрудненията с коментарите ни ядосват и нас, но не може да се установи откъде идва проблемът. Възможно е, тъй като сайтът ни е хостван в Google, а там правят някакви реорганизации и обновявания, това да е причината. Надяваме се нещата да се оправят, ние най-много го искаме.

С уважение: Генадий Маринов, гл. ред. на Т21

Анонимен каза...

Мен ме интересува :
1. Ще бъде ли асфалтирана Симеон Велики до падането на снега?
2. Ще бъде ли асфалтирана улицата от болницата до кръстовището за Балабанско (магазин "Магап"), до падането на снега?
3. Ще бъде ли поне позакърпена(асфалт поне над историческите ровове) улица В.Левски, в участъка между Роза и ЛукОйл - а?
Ако не - плюя ви на всичките водни цикли!
Да изкараме зимата със сега наличните ровове на споменатите места, е меко казано недопустимо! И надали някой от общината предполага какво ще се случи с тези улици след първия продължителен сняг.
Генадий, понеже тук никой от "компенентните" няма да ми отговори, бъди така добър и попитай г-жа кметицата, а после вземи го постни тук. За да знаем простосмъртните - трактори ли, танкове ли, или коне да си купуваме, за да се движим зимата, да работим и да си водим децата на училище по тези улици.
Предварително благодаря!

Анонимен каза...

Малко обяснение за улеснение анонимно постващите коментари...

За да въведете т.нар. captcha (кодовете които чичко Гуглъл иска) и след това да постнете съобщението използвайте главиша TAB (отляво на латинското Q, с две дълги стрелки една под друга и срещуположно насочени).

Като го натискате ще се движите от поле на поле и ще стигнете до бутона за публикуване.

Анонимен каза...

Ей, колега, много си умен! :)

Анонимен каза...

bravo na donka

Анонимен каза...

1 часа и 30 минути през нощта.Прибирам се от с. Орешак и предната ми гума пропадна в прясно прорязана малка дупка с остри ръбове на пътното платно.Видях я в последния момент,заради насрещно идващ автомобил,без да мога да я заобиколя.Това НОРМАЛЕН ЧОВЕК МОЖЕ ЛИ ДА ГО НАПРАВИ?Глоби и затвор за такива пумиари!

Анонимен каза...

Забравих да благодаря на 6-ти за полезния съвет как да публикуваме коментарите.Да си жив и здрав!
Добре,че между многото негодници има и такива като теб,за да има надежда , че не всичко е загубено .

Анонимен каза...

успех с проекта

Мичо Генковски каза...

С настъпването на зимата все по-често централните телевизии и преса съобщават за възможността за преминаване през Троянския балкан. Обидно е когато в тези съобщения наричат Троянския проход с различни наименования - "прохода Беклемето", "пътя Троян-Кърнаре", прохода Троян-Кърнаре". Неможе най-високият проход на Балканския полуостров /Троянския проход/ да се определя като "път". Не може да се нарича този проход с имена, които не отговарят на истинското име. Всички други проходи през Стара планина се обявяват с истинските им имена - Шипченски проход, Елено-Твърдишки проход и т.н. Само Троянският проход става или "пътя" или прохода "Троян- Кърнаре". Моля общинските власти да отправят напомнително писмо до централните медии, до органите на КАТ, до Агенцията по пътищата /или както там се нарича/.Не допускайте безличното и обидно определяне на най-високия проход като "път". И без това не ни остана с какво да се гордеем...

Анонимен каза...

г-н Генковски, моите уважения към Вас, но Вие наистина ли мислите, че това на този етап с редицата проблеми на гр. Троян е водещо и от значение ? Какво значение има как се нарича Троянския проход, след като пътната му настилка е в кофти състояние, а поддръжката му е като за селски път? Нима проблемите около водния цикъл не са важни и сериозни? Нима цялата тази гняс и мизерия, която е обзела Троян е маловажна, че да се тревожим за това как наричат прохода ни по радио и тв медии?

Анонимен каза...

Г-н Генковски, доколкото си спомням, другарката Донка Михайлова е Ваш "продукт". Означава ли твърдението Ви, "... не ни остана с какво да се гордеем, че и Вие сте разочарован от управленската немощ на Донка?!

Анонимен каза...

!!!???

Анонимен каза...

Еврика!

Анонимен каза...

Много сложно за 10 минути да се напише едно писмо до където трябва за името на прохода.След като на някои му е направило впечатление на това словесно недоразумение.Надявам се в общината има достатъчно хора и едва ли всички по 8 часа на ден гледат как се копаят дупки по пътя.Важни са както едрите така и дребните проблеми.Понякога решаването на дребните е показателно как бихме се справили с едрите.

Анонимен каза...

Изцяло подкрепям мнението на №17. Особено важно е да осъзнаем последното негово изречение: "Решаването на дребните проблеми е показател как бихме се справили с едрите"

Анонимен каза...

Донке,

Кога СИ ЗАМИНАВАШ В ЛОВЕЧ???

Анонимен каза...

Не знам дали ще си заминава за Ловеч другарката Донка, но искам да я попитам, като дава пространни отчети за водния цикъл, дали си прави труда да обикаля града и да вижда с очите си какво става?! Понеже съм сигурен, че сега разни клакьори ще започнат да пишат в нейна защита, клакьори чийто заплати плащаме ние, данъкоплатците, предлагам на донето и компания, да се поразходят в момента до улица Симеон Велики, откъм Балабанско и да видят, как там където се асфалтира, пътя е отбит по улица Смирненски и след като следваш указателните табели и изкачиш този стръмен участък от улицата, стигаш до ... ново блокиране на пътя и невъзможност да продължиш! И се връщаш обратно, разбира се, газейки прилично количество кал!
Ей такова ти е цялото управление Донке, ходене напред, после назад и накрая сме на същото място! Не ставаш! Съжалявам да го кажа, но не ставаш!

Анонимен каза...

Доне, тази вечер един от твоите придворни, Драгомир Трифонов, е заловен да шофира в нетрезво сътояние, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда! Той изпълнява и шофьорски дейности в общината, как ли ще постъпиш с него сега?!

Анонимен каза...

Какво очакваш 21-ви?! Аз да ти кажа - нищо няма да последва!
Това, че този шофира непрекъснато пиян, е ясно от около 15 години, ясно беше на Енкин, ясно беше на Акимов като началник на РУ, после като кмет, ясно е на Михайлова и ... нищо! Другия такъв, е кметския шофьор - докато Енкин беше кмет, се е случвало той да вози шофьора си Румен, тъй като същия е в пияно състояние преди пътуване. Интересното в случая е само това, кой най-после реши да го "хване" този - ако това е заслуга на Ичев, персонални поздрави, а ако някой просто си свършил работата, браво!

Djigata каза...

"Трай Бабо за хубост"...ама вече не се трае! Предлагам на Другарката Михайлова да дойде една сутрин с мен да закараме децата на училище и ние да стигнем до местоработата си.Струва ми се,че целият град е станал член на клуб за Офроуд.....иначе нищо лошо да се подмени канализацията и водопровода,може би не беше това начина...

Анонимен каза...

Е, оляхте се! И аз живея в този град, и на мен ми е трудно да се предвижвам в определени ситуации, но вече се вижда, че нещата стават. 20-ти, точно за "Симеон Велики" какво плюеш? Останали са по-малко от 100 метра да се асфалтират, улицата става страхотна - такава, каквато не е била последните 20 години. И се работи много усилено. И ти не можеш да изтърпиш още някой ден да се свърши работата.

Анонимен каза...

Абе тъпънар 24-ти, ти можеш ли изобщо да мислиш?!
Човека ти е дал пример за поредната простотия по организация и сигнализация на движението и никъде не ругае срещу самото строителство! Но ти явно си от тези, за които той говори, а вие не мислите, просто карате по опорните точки! Но хубавато е, че скоро това ще свърши и ще вървите на майната си, всички мехлюзи от общината, воглаве с Донка!!!

Анонимен каза...

Ааа 22-ри, този път може и да се случи нещо, защото този нещастник, не само че е бил пиян, но е започнал да заплашва патрула с уволнение, заплашвал ги е с приятел прокурор(май не е трудно да се сетим за името му), началници и т.н. и е отказал да даде проба за алкохол с дрегер! Така че, този път ако всички ИСКАТ да си свършат работата, за която получават заплати, в това число и Донка Михайлова, може и да намери приложение закона и морала!!!

Анонимен каза...

Леле, 25-ти, голям си бабаит! Смешко!

Анонимен каза...

Ей, вярно ли е това с този боклук от общината? Тоя няма завършено дори средно образование, но години наред работи там и е един от най - долните и мръсни хора . Сега е ред на приятелчето му Румен.

Анонимен каза...

Не само е вярно, ами този така се е оПсрал при проверката, че майка му жална оттук насетне.

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |