-->

Община Тетевен

BG051PO001 – 5.1.02-0023-C0001
„Създаване на социално предприятие – обществена трапезария
 в Община Тетевен”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
 Европейския социален фонд на Европейския съюз

Община Тетевен предоставя услугата „Обществена трапезария” по Проект „Създаване на социално предприятие – обществена трапезария в Община Тетевен”. Договор за финансиране BG051PO001 – 5.1.02-0023-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 – 5.1.02 „Нови възможности”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът допринася за подобряване качеството на живот на потребителите, като осигурява възможност за независим живот и социално включване. Осмисля се ежедневието, предотвратява се социалната изолация на целевата група и персонала в социалното предприятие. Потребителите се чувстват значими и обгрижени. Заетите лица в новообразуваното социално предприятие имат осигурена заетост в социалното предприятие.

Проектът осъществява широк спектър от възможности – стартиране на обществено предприятие „Обществена трапезария”, задоволяване на основна жизнена необходимост от храна на на 80 потребители в рамките на 12 месеца.

Чрез предоставянето на услугата са изградени трудови навици и се придобиват специфични трудови умения в лицата от целевата група, чрез обучението се повиши мотивацията им по отношение на търсенето на работа и предлагането от тяхна страна на работна сила. Чрез преоценката на персоналните възможности и интереси, повишено самочувствие и придобити знания за начините за търсене и намиране на работа, лицата от целевата група повишават своята конкурентоспособност  и самостоятелност на базата на придобитите знания и приложни умения, адаптират се по-лесно към изискванията на трудовия пазар, придобиват умения за справяне с трудностите в реална работна среда и отношенията колектив – работодателV Лицата от целевите групи генерират собствена активност по отношение на пазара на труда, възстановяват социалните си и трудови навици, което директно се отразява върху качеството им на живот и самооценка. В резултат на всичко това споделят опит от участието си в проекта и привличат и други лица в инициативата по подкрепа на социалното предприятие.

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовота помощ на Европейския социален фонд. Община Тетевен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |