-->

Предложение за решение

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРОЯН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От ПП АТАКА Троян, чрез инж.Илиян Иванов Пеевски, общински съветник в ОбС Троян. За редовната сесия на ОбС Троян през м.Март 2013 г.

Относно:  Проект за Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян

Основаниие: чл.21,ал.2 от ЗМСМА

Г-н Председател,
Моля, за редовната сесия на ОбС Троян през месец март 2013 г. да вкарате в дневният ред предложеният от ПП АТАКА Троян Проект на Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян. По предложеният Проект за Наредба е необходимо Решение на ОбС Троян за стартиране на процедури по обявление и организиране на обществено обсъждане преди окончателното приемане на тази Наредба от ОбС Троян и влизането и в сила на територията на Община Троян.

Правни основания относно предложения Проект за Наредба:

Чл. 4, ал.2  и чл. 5 от Закона за общинските бюджети
Чл. 76, ал. 3  от Административнопроцесуален кодекс
Чл. 26  и  чл. 28 от Закона за нормативните  актове
Чл. 21, ал. 2, чл.21 ал.1 ,т 24 и чл. 49, ал. 1, т.3 от ЗМСМА

Мотиви

Издръжката на администрацията, особено във време на криза и бюджетен недостиг, изисква дисциплина при харченето на всеки лев. Никога не са били достатъчни само административния контрол и счетоводните одити. Няма по-дисциплинирано управление от това, което се отчита за всеки разход пред обществото публично и е непрекъснато във фокуса на гражданския и медиен контрол.

Предложената Наредба една съвсем реалистична и конкретна стъпка за поставяне разходите на администрацията под  действен и своевременен контрол, като се създаде единна база данни със свободен и безплатен достъп чрез интернет, в която да се публикуват в удобен и разбираем вид най-важните бюджетни разходи на общината. За да се упражнява реален граждански  контрол  върху властта на всички нива е необходима такава радикална и необратима  публичност и прозрачност. Не чрез тромави реорганизации, а с иновативни мерки, които дават бърз, но дълготраен ефект и засилват обществения  контрол.  Създаването на база данни за разходите на администрацията  на интернет страницата на Община Троян ще позволи лесно и бързо да се търси и агрегира информация за бюджетните разходи така, че всеки с достъп до интернет ще може да направи справка за какво се харчат парите на местната общност от общинската администрация.

Предлаганият Проект на Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян е стъпка в тази насока, която ще позволи да започне да се преодолява хроничното недоверие  на местната общност  към власта.

Проект на Наредба за публичност и прозрачност на
разходите на Община Троян

Чл. 1. (1) Кметът на Община Троян създава и поддържа публична база данни за разходите на администрацията с безплатен и свободен публичен достъп чрез интернет страницата на общината.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа информация за:

1. Общия размер на бюджетните средства, разходвани за възнаграждения по трудови и служебни правоотношения и начислените допълнителни възнаграждения на работещите по служебни и трудови правоотношения в администрацията;

2. Общия размер на изплатените  дневни, квартирни и транспортни разходи, направени в страната и чужбина;

3. Разходите за протоколни и представителни нужди;

4. Договори за външни услуги за материално, техническо и информационно обезпечаване на дейността на администрацията.

5. Разходите за вода, ел.ток, телефон, интернет, хартия и други консумативи.

6. Лихви, главници и финансови глоби, които Общината разплаща по договори за кредит, както и лихви по просрочени договори на Общината.

7. Разходите за обезпечаване на сметосъбирането, сметоизвозването и снегопочистването в Община Троян, което включива таксите за депониране, плащанията по договорите с избраните фирми-изпълнители и всички съпътстващи разходи за тази дейност.

8. Съфинансиране по европейски и национални проекти, което се обезпечава от общинския бюджет.

Чл. 2. (1) Информацията в база данни по чл. 1 се актуализира ежемесечно не по късно от 20-то число на месеца за предходния месец.

Чл. 3. (1) Базата данни  по чл. 1 разполага с форма за обратна връзка и форум, като по този начин се гарантира свободното изразяване на мнението на гражданите във връзка с публичните разходи на администрацията.

(2) Данните от обратната връзка по предходната алинея, се събират в доклад и се представят пред Общинския съвет на всяко шестмесечие.

(3) Отговорност за предствянето на доклада по ал. 1 има кметът на Общината.

 Чл. 4. На официалният сайт на Община Троян се разполага лесно разпознаваема връзка към публичната  база данни по чл. 1. ал. 1.

Чл. 5. (1) Отговорност за изпълението на настоящата наредба се делегира на Кметът на Община Троян.

(2) Общински съвет Троян  упражнява ежемесечен контрол  за правилното и пълно изпълнение на настоящата Наредба, чрез Постоянната  комисия по бюджет, финанси и икономика.

Чл. 6. При неизпълнение на задълженията на отговорните органи по тази наредба, се носи отговорност по реда на действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В срок от два  месеца от приемане на настоящата Наредба се създава и поддържа публична база данни за разходите на администрацията по чл. 1.


Проект за решение:

1.    ОбС Троян възлага на Председателя на ОбС Троян да направи обявление на предложения „Проект на Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян” и да проведе обществено обсъждане. Срок: 1 месец след приемане на това Решение на ОбС Троян.

2.    За редовната сесия на ОбС Троян през м. Май 2013 г - Председателят на ОбС Троян да внесе този Проект за Наредба, заедно със съпътстващите протоколи и предложения от общественото обсъждане за окончателно приемане на „Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян”

 Троян, 14.03.2013

                              /п/.......................
/инж.Илиян Пеевски/

Начало

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |