СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ТРОЯН
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

От 1 март 2012 г. стартира кампанията
по събиране на местните данъци и такси.
Сроковете за внасяне на задълженията за 2012 г.
са следните:

* ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ и ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 2012 г. На предплатилите за цялата година в периода от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5%.

* ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината,за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

* ПАТЕНТНИЯТ ДАНЪК се плаща на четири вноски: за първо тримесечие – до 31 януари, за второ тримесечие – до 30 април, за трето тримесечие – до 31юли, за четвърто тримесечие – до 31октомври.

* ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Когато внесения данък през текущата година е по-малък от 30% от пълния леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът е работил.

Заплащането може да се извърши в брой на касите на отдел „Местни приходи”, ул. „Раковски” 55 (бившето Данъчно подразделение), в кметствата по селата, чрез пощенски запис или в Общинска банка АД - клон Ловеч, офис Троян.

Всички граждани ще получат съобщения за дължимите местни данъци и такси; заплащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци може да се извърши и преди получаване на съобщението.

Отдел „Местни приходи” е с работно време от 8:00 ч. до 17:30 ч.,
без прекъсване.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране по съдебен ред.

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |