ПРАВО НА ОТГОВОР: Единствено Община Троян не намери подхода

* Търговете бяха публични, обявени в Държавен вестник, но друг кандидат не се яви * Цялата документация ще бъде изпратена до съда в Страсбург като доказателство за нарушените права по една приватизационна сделка * Пред фактите и общинската администрация в Троян трябва да замълчи

„Първоначално не смятах да отговарям на кмета Акимов и адвокатите на Общината Горанова и Димов и да споря с техните „тези”. Защото във всички нормални страни, в България също, съдът казва кой е крив и кой прав, а съдиите вече се произнесоха изцяло в наша полза”, заяви пред Т21 Минко Минков, управител на дружеството „Търговия – Троян 98” АД. Поводът – съдебният спор с Общината (за собствеността на 51% от общинското дружество „Търговия – Троян” ЕАД и за начина на плащане) и дадената наскоро пресконференция от противниковата страна, отразена подробно на страниците на Т21. „Но тъй като бях лично очернен, върху ми се изля каква ли не мръсотия и бях изкаран за враг №1 на Троян, с моята адвокатка г-жа Лилия Тодорова решихме, че трябва да се възползваме от правото на отговор и да обясним каква е истината по този съдебен случай”, допълни г-н Минков. По-долу представяме пълния текст на отговора.

*****

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН РЕДАКТОР, във връзка с публикацията във в-к „Троян 21”, посветена на закритата сесия на Общинския съвет в Троян (става дума за материала „След секретната сесия – обяснения” в Т21, бр. 6 от 17 февруари 2010 г., където бе представено становището на кмета Минко Акимов и адвокатите на Община Троян Румяна Горанова и Бисер Димов по съдебния спор с управителя на „Търговия - Троян 98” АД Минко Минков – бел. Т21), от страна на засегнатото дружество „Търговия - Троян 98”АД - Троян, представлявано от г-н Минко Минков, като адвокат, защитаващ интересите в тази фаза на съдебното производство, бих искала да изразя другата гледна точка по казуса.

СЛЕД КАТО ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТОХ изразеното становище от адвокатите на Община Троян, бих искала да отбележа, че изнесените факти изобщо не отговарят на истината. Некоректно се изразява съмнение в постановените съдебни актове. А това, че те на този етап те не са в полза на Общината, не означава, че обществеността следва да бъде манипулирана по този начин.

Истината според нас и според постановените до момента решения от съда е следната
.

• СЪЗДАДЕНОТО КАТО РМД ДРУЖЕСТВО”ТЪРГОВИЯ - ТРОЯН 98”АД, гр. Троян, участва в приватизацията на „Търговия - Троян” ЕАД, гр. Троян, като с два договора от 19 март 1999 г. и от 15 септември 1999 г. закупува 51 % от капитала на приватизираното дружество. Тъй като към този момент нито едно дружество не е имало издадени акции, то прехвърлянето става с посочените от закона ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. С тези удостоверения Община Троян е прехвърлила собствеността върху 51% от капитала на дружеството. В търговския закон изрично е посочено, че тези удостоверения заместват акциите като ценна книга и имат същия характер, поради което приносителят им се легитимира като акционер в съответното дружество. В съдебната практика спор по този въпрос ВЪОБЩЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА. Този факт е добре известен на адвокатите на Община Троян и изразеното от тях становище, че собствеността се доказва само с акции, е невярно и подвеждащо както длъжностните лица, които следва да приемат управленските решения, така и обществеността. По всички заведени дела съдът се е произнесъл, че получените Временни удостоверения № 001 и №002 легитимират „Търговия - Троян 98”АД (Троян) като АКЦИОНЕР, притежаващ 51% от капитала на „Търговия - Троян” ЕАД (Троян).


• САГАТА ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПОЧВА ОТ 1999 Г., когато беше подписан първият договор за продажба на 29% от капитала на „Търговия – Троян” ЕАД - на разсрочено плащане, съгласно действащия тогава Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППАДОП) /сега отменен/. Платихме в левове 10% от сумата. След дълги преговори и търгове от страна на Общината на 15 септември 1999 г. подписахме втория договор за 22% от капитала и също платихме в левове 10% от сумата, както бе по договор. За отбелязване е, че търговете бяха публични, обявени в Държавен вестник (ДВ), но друг кандидат не се яви.

• ПРЕЗ М. ФЕВРУАРИ 2000 Г. БЕШЕ ПРИЕТ
Законът за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ). Чл.8, ал.3 на този закон даваше възможност на дружествата, сключили сделки по чл.25, ал.3 от ЗППАДОП, какъвто бе и нашият случай, да изплатят (до края на 2001 г.) целия остатък по споменатите сделки с компенсаторни инструменти – записи и бонове. Това важеше само за сделки, сключени преди излизането на закона. Тези ценни книги (компенсаторните записи и бонове) са издадени като обезщетение на собственици на земеделски земи и недвижими имоти, отнети от държавата. Те са признато платежно средство и плащането с тях не може да бъде отказано. Но тъй като чрез тези ценни книги общините действително не получават свежи пари, чрез Общинските съвети бяха приети решения, с които се отказваше получаване на плащания по този ред, който не е договорен в самите приватизационни договори. В цялата страна съдилищата бяха сезирани с такива искове от страна на общините. Община Троян също предявява иск пред Окръжен съд - Ловеч с искане да се приеме, че двата договора, с които е продаден 51% от капитала на „Търговия - Троян” ЕАД (Троян) на „Търговия - Троян 98”АД (Троян), са развалени поради неплащане на цената. Постановените съдебни решения са изключително противоречиви. Затова Върховният административен съд (ВАС) на Република България се произнася категорично, че решенията на Общинските съвети, с които се отказва приемане на плащане с компенсаторни записи и бонове, са НИЩОЖНИ и не могат да породят правни последици.

• ВАС СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ЖАЛБАТА на „Търговия - Троян 98”АД с решение, в което се приема, че решението на Общинския съвет, с което се развалят договорите за приватизация, не може да породи правно действие и така спорът остава в гражданския съд. По-голяма част от тези съдилища приемат, че плащането с този вид платежни средства е валиден и общините са длъжни да приемат плащането, поради което няма основание за разваляне на договорите. Ловешкият окръжен съд и Великотърновският апелативен съд приемат обратното становище. Междувременно от страна на „Търговия - Троян 98”АД е правено многократно предложение до кмета на община Троян г-н Дилян Енкин да върне по съответния ред прехвърлените в полза на Общината компенсаторни записи и бон за 20000 лв., като дори в Апелативния съд е заявено,че разговори в тази насока се водят. Ако това бе направено,”Търговия - Троян 98”АД би имало възможността да продаде „компенсаторките” и така да плати на Общината в левове, съгласно договорите. За съжаление до споразумение не се стига и делото приключва с Решение на ВКС - Първо търговско отделение по к.д. №458/2006 г., с което е прието, че договорите са едностранно развалени поради плащане с друг вид платежни средства. Това обаче е практиката само на този състав на ВКС. Другите състави на ВКС имат коренно различно становище и за стабилността на съдебните актове в този случай е наложително да се приеме Тълкувателно решение на ОСГК на ВКС по този въпрос. Точно това различно прилагане на закона е дало основание на акционерите в „Търговия - Троян 98”АД (Троян) да предявят иск пред съда в Страсбург, като жалбата им е допусната до разглеждане.

• СЛЕД 2007 Г. С ДВЕ ПИСМА МИНКО МИНКОВ КАНИ ОБЩИНА ТРОЯН
да върне по съответния ред, описан в закона, получените компенсаторни записи и компенсаторен бон, но отговорът е: „Елате си ги получете”. Обратното връщане става по специален ред, а не с формален отговор. Следващото писмо от „Търговия - Троян 98”АД до Общината е с искане да се заплати стойността на компенсаторните записи по цените, посочени в закона. Отново мълчание. Така „Търговия - Троян 98”АД използва възможността да поиска ново произнасяне от ВКС, което е регламентирано в чл.303 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и съдът допусна молбата за отмяна. Спорът между Община Троян и „Търговия - Троян 98”АД стана основание да се постигне единно становище във всички колегии на Върховния касационен съд относно валидността на плащането с компенсаторни инструменти по приватизационните договори, по които продавач са общините.

• ВСИЧКИ ЮРИСТИ, които бяха ангажирани с такива дела и те бяха насрочени във ВКС, очакваха с нетърпение решението по делото на „Търговия - Троян 98”АД. Решението беше постановено от Второ търговско отделение на ВКС по к.д. №432/2009 г. и съдът по реда на отмяната ОТМЕНИ РЕШЕНИЕТО на ВКС, постановено през 2006 г., и върна делото за ново разглеждане. Адв. Горанова и адв. Илковски, които защитаваха Община Троян пред Апелативния съд във Велико Търново, бяха запознати с новото решението на ВКС, постановено от същия състав, който се бе произнесъл и през 2006 г.; решение, вече изцяло в обратния смисъл. Така практиката на съдилищата стана ЕДИННА и затова последното решение на Апелативния съд във Велико Търново бе в полза на „Търговия - Троян 98”АД. И до момента няма никаква изненада в постановяване на съдебните актове, ако нещата се следят принципно и проблемите се поставят за решаване обективно.

• СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ
с конкретни указания за съда, до Община Троян беше изпратена покана за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА). Отново от общинската администрация бе изразено становище,че не признават решението на ВКС и това наложи да се поиска от Окръжен съд - Ловеч да овласти акционера „Търговия - Троян 98”АД да свика събранието при определен от съда дневен ред. След като в Търговския регистър бе обявено определението на съда за провеждане на ОСА, на 10 декември 2009 г. започнаха да се случват странни неща.Необяснимо е защо адвокатите на Общината крият упорито обстоятелството относно издаването на „техните” акции от Централния депозитар? Кое наложи така спешно на сесия на Общинския съвет на 21 ноември 2009 г. да се приеме решение за промяна в чл.7 от устава на дружеството, при положение че в Търговския регистър вече беше обявено провеждане на Общо събрание на акционерите на 10 декември 2009 г.; и то въз основа на Определение на Окръжен съд - Ловеч от 3 ноември 2009 г., в което бяха определени правата на акционерите: „Търговия - Троян 98”АД с признати права на 51% от капитала на „Търговия - Троян”ЕАД (Троян) и Община Троян с 49%?

• ТОЧНО ЗА ДА НЕ ИЗПЪЛНИ СЪДЕБНИЯ АКТ, Общинският съвет приема решение, че Общината е 100% собственик на капитала и спешно преди събранието на 29 ноември 2009 г. адв. Бисер Димов, като представител на Общината, представя в Централния депозитар решението от сесията на Общинския съвет и устава на дружеството; и така се получава прословутата депозитарна разписка за притежание от Община Троян на 100 % от капитала на приватизираното дружество. Беше съвсем ясно, че това е ход с цел да се блокира провеждането на Общото събрание на акционерите, насрочено за 10 декември 2009 г. Не без изненада за нас Общината не изпраща свой представител на събранието, а възлага на адв. Димов да изготви протокол, в който да се отрази, че Минко Минков се е явил и е напуснал 15 мин.след откриване на събранието. Общината гласува със 100% собствени акции от капитала на „Търговия – Троян” ЕАД и не приема нито едно от решенията, обявени в дневния ред.

• ИЗЯВЛЕНИЕТО НА КМЕТА Г-Н МИНКО АКИМОВ,
че не е поканен представител на Общината не само, че не е вярно, но съдът се произнесе на 1 февруари 2010 г., че отразеното в техния протокол НЕ Е ВЯРНО. Точно поради тази причина новият съвет на директорите и новият изпълнителен директор Минко Минко следваше да бъдат вписани в Търговския регистър. Изненадата дойде не от съдебните решения, с които бяха отменени отказите на длъжностните лица в Търговския регистър, а от това, че самите решения не се изпълниха незабавно, както е предвидено в закона.

• ЗАПОЧНА НОВАТА ИГРА С РЕГИСТЪРА. Усещайки, че вписването е необратимо, на 21 януари 2010 г. на сесията на Общинския съвет се приема решение да се увеличи капиталът на „Търговия - Троян” ЕАД от 50000 лв. на 65000 лв., като Общината превежда по особена сметка 15000 лв. за нови акции, при положение че на адвокатите и ръководството на Общината и на общинските съветници е пределно ясно, че има решение на съда за смяна на представляващия в дружеството. След два отказа най-после на 4 февруари 2010 г. беше вписано увеличението на капитала. На 5 февруари 2010 г., след петдневно пътуване на писмото на съда до регистъра, след вписването на новия капитал бе регистрирано и писмото на съда за вписване на новия съвет на директорите. Законът задължава длъжностните лица в регистърното производство да извършат незабавно вписване на съдебния акт. Това обаче не се случи?!

• НА 8 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ВЕЧЕ БЕШЕ ЯСНО, че се провежда извънредна сесия на Общинския съвет, на която ще се разглежда проблемът с „Търговия - Троян” ЕАД. До 15:00 ч. все още нямаше отразяване на вписването на новия съвет на директорите в регистъра. Това наложи да подадем сигнал до Министерство на правосъдието за нередности в отразяванията, като реакцията на служителите на обявения телефон беше изключително бърза. Бяха ни дадени указания да подадем незабавно сигнал.

• НА 9 ФЕВРУАРИ 2010 Г. БЯХА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
за уведомяване на всички нотариуси да не изповядат евентуални сделки с имуществото на „Търговия - Троян” ЕАД (Троян). За най-голяма изненада първият уведомен за това нотариус Димитър Кънчевски заяви, че вече сделката е приключила. Справката в Търговския регистър показва, че от 9 февруари 2010 г. бившият изпълнителен директор Стефко Луканов е заличен, а като представляващ дружеството е вписан Минко Минков. Продажбата на всичките 20 недвижими имота от капитала на „Търговия – Троян” ЕАД (купувач е общинското дружество „Общински пазари” ЕООД – бел. Т21) е подписана от г-н Луканов, въз основа на решение на Общинския съвет от 8 февруари 2010 г. и решение на стария съвет на директорите, също от 8 февруари 2010 г. Председател на този съвет е г-н Сашо Данков, областен зам.-управител на област Ловеч.

• СДЕЛКАТА Е УНИКАЛНА - при данъчна оценка на имотите (в основната си част 20-те недвижими имота представляват атрактивни търговски обекти – бел. Т21) над 1890000 лв. продажната цена на същите на „Общински пазари”ЕООД е 85000 лв., платими на 8 февруари 2015 г. За всичко случило се по-горе е уведомена Окръжна прокуратура - Ловеч, която е разпоредила проверката на Районна прокуратура - Тетевен и са образувани две прокурорски преписки; разпоредена е проверка и на Районна прокуратура - Троян. Изпратен е сигнал до Министерство на правосъдието за проверка, сигнал е подаден и до Инспектората на Министерски съвет, тъй като считаме, че са нарушени редица разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Жалба е заведена до Областния управите на област Ловеч, като по изложените от „Търговия - Троян 98”АД нередности за приемането на решенията в местната администрация вече се извършва проверка. От страна на акционера „Търговия - Троян 98” са заведени всички искове за оспорване на решенията на Общинския съвет - Троян. Изложеното по-горе подкрепяме с необходимите документи, които предоставяме на редакцията на Т21 и те са на разположение на всички желаещи (документите са следните: 1. Решение на Великотърновския апелативен съд №212 от 8 януари 2010 г.; 2. Решение №25 на Великотърновския апелативен съд от 1 февруари 2010 г.; 3. Решение №26 на Великотърновския апелативен съд от 1 февруари 2010 г. – бел. Т21).

Цялата документация ще бъде изпратена до съда в Страсбург като доказателство за нарушените права по една приватизационна сделка. Справката за развитието на останалите сделки от същия характер показва, че всички Общини са провели диалог и са решили проблема приемливо за двете страни. Единствено Община Троян не е намерила подхода за приключване на тази сага .

Може би точно тази извънредна и секретна сесия на Общинския съвет – Троян от 8 февруари 2010 г. ще даде възможност истината да излезе наяве. Пред фактите и общинската администрация в Троян трябва да замълчи. Когато си избран да защитаваш обществен интерес, личният остава на заден план. Дали това е така ще покаже много скоро времето.


С уважение: адв. Лилия Тодорова

2 коментара:

Анонимен каза...

И какво излиза от статията 51 % от имоти над 1890000 лв. е била платена с компенсаторни записи и бон за 20000 лв / които доколкото си спомням се търгуваха на 1/10 от номинала или за 2000 лв ?

Анонимен каза...

Община Троян отново не е в час.Това което е собственост на друг ,не трябва да се пипа-т.е това не е общинска собственост.Защо сесия на общински съвет ще се провежда при закрити врати,ние тези лумпени в този съвет да не сме ги избрали да правят "Секс" с обществеността.Всичко трябва да е ясно и открито.Щом е закрито заседание -има далавера.
Граждани на Троян събудете се и да искаме предсрочни избори и тази пасмен да се омита от общестевния ни живот. Недялков

Публикуване на коментар

Коментар от FIREFOX не успях да пусна! Използвайте Chrome!Моля, пишете на кирилица и използвайте големи и малки букви! Препинателните знаци също са желателни. Коментарите са разрешени само за потребители с профили в Google от 02.05.2018! Всеки има профил в Гугъл на телефона си - използвайте ги.
(Т21 - Вашият сайт и Вашият форум - мястото, където се чува Вашето мнение!)

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |