Община Троян - обява за конкурс

ОБЩИНА ТРОЯН
на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 704 от 08.06.2015 г. на кмета на община Троян
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ” в отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности” - по служебно правоотношение
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- степен на образование – висше с образователна квалификационна степен “Бакалавър”;
- професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
- ранг – ІV младши;
- компютърна компетентност.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- решаване на тест и интервю.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурса;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси;
- Копие от документа за завършено висше образование с минимална образователна квалификационна степен „Бакалавър” и професионална област – журналистика или „Масови комуникации - връзки с обществеността”;
- Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит;
- Документ за компютърна компетентност WORD и EXCEL;
- Лична карта;

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика, в стая № 21 на Общинска администрация - гр. Троян.

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация - гр. Троян до 19.06.2015 г.

7. Списъците или други съобщения
във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация (при входа на Общината).

8. Основната цел на длъжността е постигане на прозрачност в действията на общинското ръководство и общинската администрация за информиране на обществеността; мотивиране на гражданите за участие и инициативност в общинските дела.

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността и протокол”  е 380 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

Кмет: Донка Михайлова

 

©2009 Троян 21 - статии | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |